Τα λιμάνια εξυπηρετούν μια ευρεία γκάμα πλοίων και σκαφών με διαφορετικές απαιτήσεις σε υποδομές. Συνήθως κατασκευάζονται σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού και σε μικρή απόσταση από αστικά κέντρα, ενώ λειτουργούν ως μεταφορικοί κόμβοι για επιβάτες και εμπορεύματα. Σε ειδικές περιπτώσεις κατασκευάζονται για την αποκλειστική εξυπηρέτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Ο επιτυχής σχεδιασμός ενός λιμενικού έργου προϋποθέτει τον συγκερασμό τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Η διαστασιολόγηση των επιμέρους λιμενικών στοιχείων και ειδικότερα η διάταξη των έργων προστασίας καθορίζεται από τον τύπο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας των εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης των πλοίων σχεδιασμού, που έχουν επιλεγεί για το έργο, σε συνδυασμό με τις επικρατούσες κυματικές συνθήκες της περιοχής.

Ο προσανατολισμός της εισόδου του λιμένα και τα εξωτερικά προστατευτικά έργα όπως οι κυματοθραύστες και οι μόλοι, σχεδιάζονται για να παρέχουν την μέγιστη δυνατή προστασία της λιμενολεκάνης και των κρηπιδωμάτων από τους κυματισμούς, διατηρώντας ταυτόχρονα επαρκές πλάτος εισόδου για την ασφαλή διέλευση των πλοίων σχεδιασμού. Οι παράμετροι αυτοί μπορούν να ελεγχθούν με τη χρήση ειδικευμένων προγραμμάτων προσομοίωσης κυματικών συνθηκών ή πλοήγησης τα οποία διαθέτει η εταιρία μας. Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν αυτό απαιτηθεί από την έκταση και τη φύση του έργου, υπάρχει δυνατότητα φυσικής προσομοίωσής του, υπό κατάλληλη κλίμακα, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η CNWAY έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό και μόνιμο δίκτυο συνεργατών με ειδικότητες που καλύπτουν τα αντικείμενα των Αρχιτεκτονικών, Πολεοδομικών, Μηχανολογικών, Γεωλογικών και Οικονομικών με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες μας. Η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της συνεργασίας μας με τους συνεργάτες μας έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και επιβεβαιώνεται από την επιτυχή ολοκλήρωση σημαντικού αριθμού έργων και τη διάκριση της ομάδας μας σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες όπως αυτή του λιμένα της Καλύμνου το 2011, του λιμένα Καρπάθου το 2013 και του λιμένα Φανών Ρόδου το 2014.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας μας περιλαμβάνουν:
  • Μελέτες σκοπιμότητας
  • Προκαταρκτικές μελέτες
  • Προμελέτες και οριστικές μελέτες
  • Σχεδιασμός Terminals (Εμπορικός, επιβατικός, κρουαζιέρας κ.λπ.)
  • Αξιολόγηση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων και εκπόνηση μελετών συντήρησης
  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
  • Τεύχη Δημοπράτησης