Οι τεχνητοί ύφαλοι είναι τεχνικά έργα τα οποία κατασκευάζονται στον πυθμένα της θάλασσας σε επιλεγμένες θέσεις και βάθη, για την προστασία και την ενίσχυση της ιχθυοπανίδας που έχει υποβαθμιστεί ή και απειλείται εξαιτίας ανθρωπογενών και μη δραστηριοτήτων.

O σχεδιασμός ενός τεχνητού υφάλου απαιτεί τη στενή συνεργασία θαλάσσιων βιολόγων, ιχθυολόγων, ωκεανογράφων και μηχανικών. Η θέση ανάπτυξης του υφάλου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές και ωκεανογραφικές παραμέτρους, ενώ η διάταξη, η μορφή και η θεμελίωσή του καθορίζονται κατά την τεχνική ανάλυση του έργου λαμβάνοντας υπόψη κυματικά και γεωτεχνικά δεδομένα. Τα έργα τεχνητών υφάλων απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Σχεδιασμός και τοποθέτηση τεχνητών υφάλων
  • Ευστάθεια τεχνητών υφάλων