Η παράκτια ανάπτυξη και η συνεπακόλουθη κατασκευή τεχνικών έργων κατά μήκος των ακτογραμμών δημιούργησε έντονες πιέσεις στα φυσικά οικοσυστήματα με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτής της διάβρωσης των ακτών. Η υποχώρηση της ακτογραμμής που εκδηλώνεται με την απώλεια ή την μετατόπιση ιζήματος από την πληγείσα περιοχή έχει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Αν και τα τελευταία χρόνια η εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης για την αδειοδότηση των παράκτιων έργων είναι πλέον απαραίτητη, στο παρελθόν κατασκευάστηκαν έργα χωρίς τη διερεύνηση των ακτομηχανικών επιπτώσεών τους, με αποτέλεσμα είτε την παρουσίαση λειτουργικών προβλημάτων σε αυτά όπως η συσσώρευση ιζήματος στην λιμενολεκάνη, είτε την εκδήλωση διάβρωσης παρακείμενων ακτών και παραλιών.

Η αντιμετώπιση και αποκατάσταση των τεχνικών αυτών ζητημάτων ξεκινά από τη διερεύνηση του ακτομηχανικού προβλήματος και τον προσδιορισμό των αιτιών εκδήλωσής του. Με βάση τα αποτελέσματα της αρχικής ανάλυσης, διερευνώνται οι πιθανές τεχνικές παρεμβάσεις και προτείνονται λύσεις για την προστασία της ακτής ή και την αποκατάσταση της παραλίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Η αποτελεσματικότητα της επιλεγείσας τεχνικής πρότασης, ειδικά στην περίπτωση των έργων αποκατάστασης παραλιών, τεκμηριώνεται με μαθηματικό προσομοίωμα.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Ακτομηχανική μελέτη (με ή χωρίς μαθηματικό προσομοίωμα)
  • Προκαταρκτική μελέτη έργων αντιμετώπισης
  • Οριστική μελέτη έργων αντιμετώπισης