Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων Σκοπέλου και Νέου Κλήματος

Το νησί της Σκοπέλου, όπως και τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, δεν διέθετε καμία υποδομή διαχείρισης λυμάτων όπως δίκτυο αποχέτευσης ή βιολογικό καθαρισμό. Οι ανάγκες των κατοίκων εξυπηρετούνταν από δεξαμενές βοθρολυμάτων, τις οποίες άδειαζαν ειδικά οχήματα-βυτία και απόθεταν τα λύματα στη θάλασσα, τελείως ανεξέλεγκτα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αισθητή υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της νήσου με κύριο αντίκτυπο στην ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων και στην όχληση των λουόμενων.

Το 2001, η τοπική Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης διενήργησε διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη-κατασκευή προκειμένου να υλοποιηθούν δίκτυα αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που θα κάλυπταν τόσο την ανατολική (οικισμοί Σκοπέλου και Σταφύλου) όσο και τη δυτική πλευρά της νήσου (οικισμός Ν. Κλήμα). Μεταξύ των λοιπών έργων (δίκτυο αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ.) περιλαμβάνεται και η μελέτη και κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων.

Ο μελετητής Αλβέρτος Γιαμίν πραγματοποίησε, για λογαριασμό της προσφέρουσας εταιρίας Τομή ΑΤΕ, το σχεδιασμό των έργων προστασίας των δύο υποθαλάσσιων αγωγών διάθεσης, της ζώνης διάχυσης καθώς και της διαδικασίας πόντισής τους. Η μελέτη ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2001.

Στοιχεία έργου:

• Υποθαλάσσιοι αγωγοί διάθεσης λυμάτων από μεγάλης πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDPE 6 ATM
Ο αγωγός της Ε.Ε.Λ. Σκοπέλου έχει συνολικό μήκος, συμπεριλαμβανομένου του διαχυτήρα, τα 460μ και η εξωτερική διάμετρος του είναι 355 χλστ.
Αντίστοιχα, ο αγωγός της Ε.Ε.Λ. Ν. Κλήματος έχει συνολικό μήκος, συμπεριλαμβανομένου του διαχυτήρα, τα 470μ και η εξωτερική διάμετρός του είναι 225 χλστ.
• Τοποθέτηση ερμάτων από σκυρόδεμα πάχους 6εκ. ώστε οι αγωγοί να επιπλέουν κατά τη διαδικασία πόντισης και να βυθίζονται σταδιακά με την πλήρωσή τους με θαλασσινό νερό
• Θωράκιση αγωγών, στη ζώνη θραύσης, με τη χρήση φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών
• Προστασία αγωγών με εγκιβωτισμό σε στρώση άμμου και τοποθέτηση πλακών σκυροδέματος επί αυτής, τόσο εκτός ζώνης θραύσης όσο και στη ζώνη του διαχυτήρα.
• Τοποθέτηση πλωτήρων επισήμανσης των αγωγών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας