Μούδρος Νήσου Λήμνου

Ο Μούδρος αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο οικισμό στη Λήμνο μετά τη Μύρινα και διαθέτει αρκετά οργανωμένες λιμενικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση αλιευτικών και τουριστικών σκαφών.

Το πλήθος των θέσεων ελλιμενισμού που διατίθεται για αλιευτικά σκάφη, ωστόσο, δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση του στόλου της περιοχής, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνονται θέσεις από το τουριστικό καταφύγιο και να υποβαθμίζονται συνολικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες των εγκαταστάσεων. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη επέκτασης των έργων, ώστε να ελλιμενίζονται το σύνολο των αλιευτικών σκαφών της περιοχής, καθώς και άλλα, μεγαλύτερου μήκους, όπως γρι – γρι, ανεμότρατες κ.λπ.

Το 2001, ο τότε Δήμος Μούδρου ανέθεσε τη μελέτη των έργων επέκτασης του καταφυγίου στη σύμπραξη γραφείων με κύριο μελετητή τον Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν. Η μελέτη ολοκληρώθηκε το 2005 και τα έργα έχουν κατασκευαστεί.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη κατασκευής: 1,291,270 €
• Δυναμικότητα αλιευτικού καταφυγίου: 194 σκάφη μήκους έως 20,00 μέτρα
• Συνολικό μήκος νέων κρηπιδότοιχων: 208 μέτρα
• Συνολικό μήκος κυματοθραυστών: 222 μέτρα
• Κεκλιμένο επίπεδο ανέλκυσης σκαφών πλάτους 5,00 μέτρων
• Συνολικός χερσαίος χώρος 6.360 μ2