Τουριστικός Λιμένας Βουλιαγμένης - Αττική

Η Μαρίνα Βουλιαγμένης εντοπίζεται στις ακτές της νότιας Αττικής στην ανατολική πλευρά του ομώνυμου όρμου στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και απέχει 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Είναι σε μία τοποθεσία εξαίρετης φυσικής ομορφιάς και σε μικρή απόσταση από το συγκρότημα πολυτελών ξενοδοχείων του Αστέρα Βουλιαγμένης που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση της μαρίνας από το 2013.

Η διοίκηση της Μαρίνας Βουλιαγμένης θέλοντας να αναβαθμίσει και να επεκτείνει τις δυνατότητες της εγκατάστασης προχώρησε στην ανάθεση προκαταρκτικής μελέτης λιμενικών με αντικείμενο την εκτίμηση των υφιστάμενων έργων και τη διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασής τους. Παράλληλα με τη λιμενική μελέτη η διοίκηση επιθυμούσε τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας πιθανής επέκτασης των λιμενικών έργων καθώς επίσης και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αδειοδότησής τους. Για το σκοπό αυτό, το 2013, η διοίκηση ανέθεσε στην εταιρία CNWAY την εκπόνηση της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Στοιχεία μελέτης:
 • Η Μαρίνα Βουλιαγμένης παρουσιάζει υψηλή πληρότητα ακόμα και κατά τη διάρκεια της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας των τελευταίων ετών
 • Λειτουργεί σε μικρή απόσταση από το συγκρότημα υπερπολυτελής ξενοδοχειακής μονάδας του Αστέρα Βουλιαγμένης και σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον
 • Το εφαρμοζόμενο περιβαλλοντικό σχέδιο της εγκατάστασης αξιολογήθηκε και προτάθηκαν βελτιώσεις προσαρμοσμένες στις δυνατότητες της διοίκησης και της εγκατάστασης. Επισημαίνεται ότι η διοίκηση της Μαρίνας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει επαρκείς πρακτικές για τον αποτελεσματικό έλεγχο των παραγόμενων υγρών αποβλήτων των εξυπηρετούμενων σκαφών, στοχεύοντας στην περεταίρω βελτίωση τόσο των υφιστάμενων περιβαλλοντικών υποδομών όσο και των εφαρμοζόμενων πρακτικών
 • Πραγματοποιήθηκε λεπτομερή καταγραφή των ευαίσθητων θαλάσσιων και παράκτιων περιβαλλοντικών οικοσυστημάτων για την εκτίμηση των επιπτώσεων από την προτεινόμενη ανάπτυξη των έργων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα προστατευόμενα είδη
 • Μελετήθηκαν εναλλακτικές κατασκευαστικές πρακτικές και μέθοδοι διαχείρισης και μεταφοράς των υλικών κατασκευής με στόχο τον περιορισμό των ατμοσφαιρικών εκπομπών και την έκκληση θορύβου που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργία της παρακείμενης ξενοδοχειακής μονάδας του ομίλου
 • Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ακτομηχανική εκτίμηση των επιπτώσεων των έργων στην παρακείμενη παραλία της Βουλιαγμένης
 • Προτάθηκαν μέτρα για τη διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων στο θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα οι βασικές κατευθύνσεις των οποίων είναι:
  • Απαγόρευση ανεξέλεγκτης αγκυροβολίας στον όρμο Βουλιαγμένης για την προστασία των λιβαδιών ποσειδωνίας με παράλληλη κατασκευή οργανωμένου αγκυροβολίου στην εξωτερική πλευρά του προσήνεμου μόλου
  • Πύκνωση του δικτύου υποδομών προσωπικής υγιεινής της μαρίνας και ενθάρρυνση της χρήσης του, τουλάχιστον από τα κατώτερα πληρώματα
  • Αξιοποίηση ποσοστού των κατάλληλων υλικών βυθοκόρησης για τον εμπλουτισμό της παραλίας της Βουλιαγμένης
  • Χρήση της βόρειας πύλης από τα οχήματα του εργοταξίου κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων
  • Θαλάσσια μεταφορά απαιτούμενων υλικών κατασκευής για τον περιορισμό των οχλήσεων και της ηχορύπανσης
 • Στα πλαίσια της μελέτης συντάχθηκε επίσης το Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της μαρίνας