Λιμένας Νήσου Οινουσσών

Ο λιμένας του γραφικού νησιού των Οινουσσών, βορειοανατολικά της Χίου, συνδέει ακτοπλοϊκά το νησί με τον υπόλοιπο Ελλαδικό Χώρο, είτε μέσω της Λαγκάδας που βρίσκεται απέναντι στη Χίο είτε μέσω του κεντρικού λιμένα της τελευταίας. Η ανάγκη της απευθείας σύνδεσης των Οινουσσών με τα κύρια λιμάνια της χώρας οδήγησε το Δήμο Οινουσσών στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμενικών έργων στην CNWAY τα οποία περιλάμβαναν τη δημιουργία μίας αποβάθρας εξωτερικά του προσήνεμου μόλου για την πρυμνοδέτηση μεγαλύτερου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου.

Παράλληλα με τη λιμενική μελέτη, ο Δήμος Οινουσσών ανέθεσε το 2009 στην CNWAY την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία Α2, σύμφωνα με το παλαιό περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 1650/1986). Αντικείμενό της ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας των έργων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων σε αυτό. Η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ολοκληρώθηκε το 2010 με την έκδοση της αντίστοιχης Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων.

Στοιχεία μελέτης:
• Στα πλαίσια της απαιτούμενης διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι οι Οινούσσες εντάσσονται στην προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura2000 με κωδικό GR4130001 με τίτλο «Βόρεια Χίος και Νήσοι Οινούσσες και Παράκτια Περιοχή οπότε προτάθηκαν ειδικοί όροι αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως αναφέρεται παρακάτω
• Δεν εντοπίστηκαν αρχαιολογικοί χώροι, είτε στη θαλάσσια είτε στη χερσαία περιοχή ανάπτυξης των νέων έργων
• Ο οικισμός των Οινουσσών έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακός και υπάρχουν κτίρια εντός του οικισμού που έχουν χαρακτηριστεί νεώτερα μνημεία αλλά δεν βρίσκονται κοντά στην περιοχή κατασκευής της αποβάθρας.
• Τα κύρια μέτρα που προτάθηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ήταν:
- Κατάλληλη κυκλοφοριακή οργάνωση των χερσαίων χώρων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, για την εύρυθμη εμπορική και επιβατική λειτουργία του
- Η σύνταξη σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων που θα περιλαμβάνει επαρκή σηματοδότηση της περιοχής του εργοταξίου και στη συνέχεια, των νέων υποδομών αναφορικά με την ορθή λειτουργία και χρήση τους
• Τα ειδικά μέτρα που αφορούσαν στη διατήρηση του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής (Natura2000) ήταν:
- Η απόρριψη των υλικών βυθοκορήσεων σε περιοχή εκτός των ορίων της θαλάσσιας ζώνης που εντάσσεται στο δίκτυο Natura2000
- Η διατήρηση των επιπέδων συγκέντρωσης των θαλάσσιων ρύπων σε χαμηλά επίπεδα μέσω της τήρησης της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας