Λιμένας Κορίνθου

Η εμπορική δραστηριότητα στο λιμένα Κορίνθου είναι εξαιρετικής σημασίας για το σύνολο της χώρας. Οι εγκαταστάσεις του εξυπηρετούν τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και δρουν συμπληρωματικά ως προς τις αντίστοιχες παροχές του λιμένα Πειραιά. Η συνεχής αύξηση του όγκου των διακινούμενων προϊόντων, όπως επίσης και της τουριστικής κίνησης, ανέδειξαν την αδυναμία εξυπηρέτησης των αναγκών τους από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, καθώς οι χερσαίοι χώροι, τα βάθη αλλά και τα μήκη των κρηπιδωμάτων, δεν επαρκούν.

Η αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων κρίθηκε επιτακτική και έτσι, το τότε Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων ανέθεσε, έπειτα από διαγωνισμό, το σχεδιασμό των νέων λιμενικών υποδομών στη CNWAΥ που περιλάμβαναν νέα κρηπιδώματα εντός της λιμενολεκάνης για την κάλυψη των εμπορικών αναγκών, καθώς και νέο υπήνεμο μόλο για την πλαγιοδέτηση κρουαζιερόπλοιου. Παρουσιάστηκαν δύο διατάξεις (Α και Β), οι οποίες διέφεραν κυρίως στον προσανατολισμό του υπήνεμου μόλου, με τον τελευταίο, στη διάταξη Β, να «κλίνει» εντονότερα προς τη λιμενολεκάνη.

Ο συνολικός σχεδιασμός των προτάσεων ελέγχθηκε, ως προς τις επικρατούσες κυματικές συνθήκες στη είσοδο και εντός του λιμένα, μέσω εκπόνησης της αντίστοιχης μελέτης κυματικής διαταραχής και της κατάρτισης – εφαρμογής των αντίστοιχων μαθηματικών προσομοιωμάτων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι κατά την πνοή των βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων, η περίπτωση του «στραμμένου» υπήνεμου μόλου προς τη λιμενολεκάνη (διάταξη Β) προσφέρει σημαντικά καλύτερη προστασία και ηπιότερες συνθήκες κυματισμού εντός της λιμενολεκάνης σε σχέση με τις άλλες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της υφιστάμενης. Η μέγιστη αποδεκτή κυματική διαταραχή ανέρχεται στα 0,9 μέτρα, όριο το οποίο υπερβαίνεται μόλις για 1,5 ημέρα το χρόνο στη διάταξη Β σε σχέση με τις 9 ημέρες της διάταξης Α.

Στοιχεία μελέτης:

• Υπολογισμός των κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά με το πρόγραμμα JONSEY της Seaworks1
• Προσομοίωση κυματικής διαταραχής με εφαρμογή του μαθηματικού μοντέλου PORTRAY της Seaworks3
• Τρισδιάστατη απεικόνιση του πυθμένα με το σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCad Civil3D της Autodesk, ορθογωνικός κάνναβος διαστάσεων 5μx5μ κατά μήκος του προσήνεμου μόλου και 10μx10μ για το υπόλοιπο της λιμενολεκάνης
• Εφαρμογή προσομοιώματος για 3 διατάξεις έργων, υφιστάμενη και δύο προτεινόμενες
• Εξέταση δύο (2) κατευθύνσεων ανέμων, B για εντάσεις ανέμων 11, 7 και 5bf και BA για εντάσεις 10, 7 και 5bf