Λιμένας Κορίνθου

Ο λιμένας Κορίνθου παρουσιάζει αξιοσημείωτη εμπορική δραστηριότητα επί μονίμου βάσεως. Αυτή η συστηματική χρήση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στα υφιστάμενα κρηπιδώματα, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση τη συνολική λειτουργικότητά του. Πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκαν υποσκαφές σε μεγάλο μήκος των παραλιακών κρηπιδωμάτων και μάλιστα πιο εκτεταμένες στα σημεία όπου πρυμνοδετούν τα πλοία RO-RO, που εξυπηρετεί ο λιμένας. Επιπροσθέτως σε τμήμα επί της ανωδομής η άνω επιφάνεια του σκυροδέματος είχε υποστεί έντονη ρηγμάτωση.

Έτσι το πρώην Λιμενικό Ταμείο Κορινθίας ανέθεσε έπειτα από διαγωνισμό το 2002 την επείγουσα μελέτη επισκευής και αποκατάστασης ζημιών του λιμένα Κορίνθου στο μελετητή Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ίδιο έτος και τα έργα επισκευής έχουν κατασκευαστεί.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη κατασκευής: 126.192€
• Πλήρωση υποσκαφών στα θεμέλια των κρηπιδωμάτων με έγχυση ύφαλου σκυροδέματος και τοποθέτηση ανοξείδωτου πλέγματος σε αυτό. Οριοθέτηση επιφάνειας σκυροδέτησης από σακκόλιθους με σκυρόδεμα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση 2,5μ από το κατακόρυφο μέτωπο, για προστασία από πιθανή μελλοντική υποσκαφή. Εφαρμογή της μεθόδου για μήκος κρηπιδωμάτων περίπου 235μ
• Αφαίρεση στρώσης πάχους 0,5μ στο τμήμα της προβληματικής ανωδομής και τοποθέτηση υλικού βάσεως πάχους 0,3μ και σκυροδέματος πάχους 0,2μ για την επισκευή της
• Πρόβλεψη θωράκισης των έργων αποκατάστασης των υποσκαφών στα κρηπιδώματα σε επόμενη φάση, με τοποθέτηση τεχνητών και φυσικών ογκολίθων στον πόδα