Λιμένας Κιάτου Κορινθίας

Τον Ιανουάριο του 2002 ένα περιστατικό πρόσκρουσης πλοίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην υποδομή του λιμένα Κιάτου Κορινθίας, συγκεκριμένα στο ακρομώλιο του προσήνεμου μώλου. Οι τεχνητοί ογκόλιθοι, που αποτελούν τα βασικά δομικά μέλη του μώλου, στη θέση πρόσκρουσης ήταν ρηγματωμένοι, θραυσμένοι και μετατοπισμένοι, με εμφανή τάση ανατροπής τους. Η λιθορριπή έδρασης των ανωτέρω ογκολίθων ήταν διαταραγμένη και μετατοπισμένη. Παράλληλα το στηθαίο ασφαλείας παρουσίαζε κλίση και στροφή ενώ το σκυρόδεμα της ανωδομής είχε ρηγματωθεί εντόνως, όντας επίσης κεκλιμένο.

Καθώς οι συνέπειες της πρόσκρουσης ήταν σοβαρές και έχρηζαν άμεσης αντιμετώπισης, το πρώην Λιμενικό Ταμείο Κορινθίας ανέθεσε έπειτα από διαγωνισμό το 2002 την επείγουσα μελέτη επισκευής και αποκατάστασης ζημιών του λιμένα Κιάτου στο μελετητή Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ίδιο έτος και τα έργα επισκευής έχουν κατασκευαστεί.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη κατασκευής: 107.351€
• Ανακατασκευή κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων και τεχνητών ογκολίθων ποδός στις δύο πρώτες στήλες του ακρομωλίου με διαστάσεις και στάθμες όμοιες των αρχικών. Καθαίρεση υφιστάμενων ογκολίθων και χρήση των προϊόντων στη συμπλήρωση του πρίσματος λιθορριπής έδρασης
• Μόρφωση και συμπλήρωση της άνω επιφάνειας της λιθορριπής έδρασης με ταυτόχρονη τοποθέτηση εξισωτικής στρώσης αμμοχάλικου πάχους 0,2μ κάτω από τις δύο πρώτες στήλες των τεχνητών ογκολίθων
• Ανακατασκευή του στηθαίου ασφαλείας και του σκυροδέματος ανωδομής μονολιθικά επί των τεσσάρων πρώτων στηλών ογκολίθων, δηλαδή για μήκος 13,6μ του μώλου. Καθαίρεση αντίστοιχων υφιστάμενων στοιχείων και χρήση των προϊόντων στη συμπλήρωση του πρίσματος λιθορριπής έδρασης
• Επανατοποθέτηση φάρου στην αρχική του θέση
• Καθαίρεση στύλου ηλεκτροφωτισμού και δέστρας και τοποθέτηση νέων, όμοιων με τα υφιστάμενα στοιχεία