Λιμένας Νήσου Καλύμνου

Τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι μεταφορικές ανάγκες του νησιού της Καλύμνου με αποτέλεσμα τη δρομολόγηση μεγαλύτερων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων στην ακτοπλοϊκή σύνδεσής της με την ενδοχώρα και τα γειτονικά νησιά. Για το λόγο αυτό, διαμορφώθηκε η άνω επιφάνεια μικρής τριγωνικής αποβάθρας του προσήνεμου μόλου των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να είναι δυνατή η πρυμνοδέτηση των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μήκους μέχρι 170 μέτρων. Ωστόσο, το κατακόρυφο μέτωπο της αποβάθρας αυτής δεν ήταν σχεδιασμένο για πρόσδεση πλοίων και έτσι ο πόδας του καθώς και η λιθορριπή έδρασης δεν διέθεταν κανενός είδους προστασία.

Η έλλειψη της προστασίας οδήγησε στην υποσκαφή της λιθορριπής έδρασης από τις τουρμπίνες των πλοίων και στην απώλεια αυτής, σε μεγάλο ποσοστό, κάτω από τον κρηπιδότοιχο. Αυτό είχε ως επακόλουθο τη διαρροή της λιθορριπής πλήρωσης των κυψελών των επί μέρους τεχνητών ογκολίθων και τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων ευστάθειας του τοίχου, κυρίως σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμού.

Η ανάγκη για επισκευή της υποσκαφής του κρηπιδώματος και των κυψελών των τεχνητών ογκολίθων ήταν επείγουσα και οδήγησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου στην απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης των απαιτούμενων έργων στον μελετητή Κωνσταντίνο Γιαμίν, κατά το έτος 2010. Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με την CNWAY και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον ίδιο χρόνο.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη έργων προστασίας: 73.000€
• Πλήρωση της υποσκαφής του κρηπιδότοιχου με ύφαλο σκυρόδεμα και με εφαρμογή της μεθόδου Τremie pipe, για μήκος 31 μέτρων
• Πλήρωση των κυψελών των τεχνητών ογκολίθων με ύφαλο σκυρόδεμα
• Προστασία, κατά μήκος, του πόδα του κρηπιδότοιχου και της λιθορριπής έδρασης με τη χρήση τεχνητών ογκολίθων ποδός και πρίσματος λιθορριπής θωράκισης κατάλληλης διαβάθμισης, για μήκος 35μ