Εμπλουτισμός και προστασία ακτής στη θέση του ξενοδοχείου Avantis Hotel Suites στην Ερέτρια Εύβοιας

Ο εμπλουτισμός παραλίας η και προστασία ακτής αποσκοπεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ξενοδοχειακής μονάδας «Avantis Hotel Suites». Η δημιουργία ικανοποιητικού πλάτους παραλιακού μετώπου έμπροσθεν των κτιριακών της υποδομών, θα επιτρέψει την ανάπτυξη εξοπλισμού εξυπηρέτησης λουόμενων (ομπρέλες, ξαπλώστρες κλπ) και λοιπόν ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Θέση έργου

Το Avantis Suites Hotel αποτελεί μια σύγχρονη παραθαλάσσια ξενοδοχειακή μονάδα που βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά της πόλης της Ερέτριας στον Νότιο Ευβοϊκό κόλπο.

Θέση έργου

 

Άποψη ξενοδοχειακής μονάδας

Υφιστάμενη κατάσταση

Κατά την επιτόπια έρευνα που διεξήχθη από την ομάδα μελέτης διαπιστώθηκε ότι η ακτογραμμή κατάντη του ξενοδοχείου αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα διάβρωσης. Η ξενοδοχειακή μονάδα έχει μέτωπο μήκους 60 μέτρων στην παραλία, το οποίο εξαιτίας της διάβρωσης, έχει ελάχιστο πλάτος και αυτό κατόπιν τακτικής αναπλήρωσης άμμου. Παράλληλα, στην θαλάσσια ζώνη της ως άνω παραλίας έχει αποκαλυφθεί το βραχώδες υπόβαθρο, το οποίο δυσχεραίνει την είσοδο και την έξοδο των λουομένων από και προς την θάλασσα.

Το πλάτος της παραλίας ενδιαφέροντος κυμαίνεται από 2 έως 6 μέτρα και η στάθμη αυτής από 0 έως 0,6 μέτρα. Η σύσταση των υλικών που την αποτελούν κυμαίνεται από λεπτή άμμο έως λεπτούς χάλικες. Η δε κλίση του πυθμένα μέχρι την ισοβαθή του 1 μέτρου διαμορφώνεται περίπου στο 1:12 ενώ από την στάθμη αυτή και βαθύτερα γίνεται ηπιότερη (1:25). Η σύσταση του πυθμένα κατά τα πρώτα 10 μέτρα και μέχρι το βάθος του 1,00 μέτρου, αποτελείται κυρίως από ψαμμίτες και κροκάλες οι οποίες στη συνέχεια καλύπτεται σταδιακά με άμμο και λεπτομερή.

Εμπλουτισμός παραλίας και προστασία ακτής

Η διοίκηση του ξενοδοχείου αναγνωρίζοντας τους παραπάνω κινδύνους και θέλοντας να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, ανέθεσε τον Νοέμβριο του 2016 τη μελέτη εμπλουτισμού και προστασίας του παραλιακού μετώπου του ξενοδοχείου «Avantis Suites Hotel» στην Ερέτρια Ευβοίας.

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιελάμβανε  τα παρακάτω:

1ο Στάδιο:

 • Τοπογραφική – βυθομετρική αποτύπωση
 • Προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων

2ο Στάδιο:

 • Ακτομηχανική μελέτη
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση των προτεινόμενων έργων

3ο Στάδιο:

 • Οριστική μελέτη λιμενικών έργων

Προδιαγραφές παραλίας

Στο αρχικό στάδιο της μελέτης και σε συνεργασία με τη διοίκηση καθορίστηκαν οι προδιαγραφές σχεδιασμού των έργων αποκατάστασης και εμπλουτισμού της παραλίας, οι οποίες ήταν:

 • μήκους παραλίας 60,0 μέτρων
 • πλάτους περίπου 25,0 μέτρων από το όριο της ιδιοκτησίας
 • Αποφυγή πρόκλησης διάβρωσης στη παρακείμενη ακτή.
Προτεινόμενη Λύση

Η προτεινόμενη λύση προβλέπει τη κατασκευή προβόλων κάθετων προς την ακτογραμμή, την κατασκευή ύφαλου αναβαθμού σχήματος «Π» παράλληλα στην ακτογραμμή ο οποίος συνδέεται με τα ύφαλα άκρα των προβόλων και τον εμπλουτισμό του θύλακα της παραλίας που σχηματίζεται από τα παραπάνω έργα. Τα παράκτια έργα κρίνονται αναγκαία καθώς η ευρύτερη παράκτια ζώνη υπόκειται σε έντονη διάβρωση από τους κυματισμούς που πλήττουν κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες και συνεπώς είναι πρακτικά αδύνατο να διατηρηθεί ο εμπλουτισμός της παραλίας χωρίς τη ταυτόχρονη κατασκευή έργων που θα αποτρέψουν το διασκορπισμό του. Η διάταξη των έργων έγινε έτσι ώστε να μπορεί να διατηρηθεί το υλικό εμπλουτισμού, αλλά ταυτόχρονα να επιτρέπει στο διερχόμενο ίζημα να τα προσπερνά, περιορίζοντας το ενδεχόμενο διάβρωσης της ακτογραμμής στα κατάντη.

Τα βασικά τεχνικά στοιχεία της προτεινόμενης λύσης είναι:

 1. Κατασκευή δύο προβόλων μεταβλητού μήκους και σε θέσεις που επιτρέπουν την παράκτια κίνηση ιζημάτων
 2. Τοποθέτηση ύφαλου αναβαθμού παράλληλα με την ακτή ώστε να εμποδίζει την διαφυγή της άμμου προς τα βαθειά.
 3. Διαμορφωμένη παραλία πλάτους 18,0m και μήκους 59,0m
 4. Επιλογή υλικών εμπλουτισμού με φυσικά χαρακτηριστικά που ομοιάζουν με αυτά του φυσικού περιβάλλοντος και από νόμιμη πηγή
 5. Στάθμη στέψης παραλίας +0,80m από Μ.Σ.Θ.
 6. Κλίση αρχικής απόθεσης εμπλουτισμού 1:11

Βελτιστοποίηση προκαταρκτικού σχεδιασμού

Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των έργων έγινε με τη βοήθεια αριθμητικού προσομοιώματος, στο στάδιο εκπόνησης της ακτομηχανικής μελέτης. Στα πλαίσια του σταδίου αυτού πραγματοποιήθηκε έλεγχος απόκρισης των έργων στο κυματικό κλίμα της περιοχής και πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών ιζήματος.

Συγκεκριμένα, έγινε επιμήκυνση των κάθετων προβόλων καθώς το αρχικό μήκος κρίθηκε ανεπαρκές για τη δημιουργία του ζητούμενου εύρους παραλίας καθώς η ποσότητα του διαφυγώντος εμπλουτισμού κρίθηκε μη αποδεκτή.

Διαβάστε περισσότερα για την ακτομηχανική μελέτη

Αδειοδότηση έργων

Η εταιρεία μας, εκτός από την μελέτη των έργων ανέλαβε και την αδειοδότηση αυτών, η οποία περιλάμβανε τόσο την περιβαλλοντική μελέτη όσο και την παρακαλούθηση αυτής κατά τη διαδικασία ελέγχου και γνωμοδότησης αυτής από τους αρμόδιους φορείς. Η έντεχνη εκπόνηση της μελέτης και η συστηματική παρακολούθηση της διαδικασίας είχε σαν αποτέλεσμα η αδειοδότηση να ολοκληρωθεί εντός 8 μηνών (Οκτώβριος 2018-Ιουλιος 2019).