Βελτίωση Παραπλεύρων Οδών της Διώρυγας Θηβών του Υδραγωγείου Μόρνου

Το υδραγωγείο Μόρνου έχει συνολικό μήκος 187,6 χλμ και μεταφέρει το νερό από τον Ποταμό Μόρνο στις μονάδες επεξεργασίας Μάνδρας και Μενιδίου. Αποτελείται από σήραγγες, σίφωνες και διώρυγες. Η διώρυγα Θηβών είναι τμήμα αυτού του υδραγωγείου, έχει μήκος περίπου 38 χλμ, είναι τραπεζοειδούς διατομής και φέρει επένδυση από σκυρόδεμα. Σε πολλά σημεία της, και κυρίως στο ανάντη τμήμα έως την είσοδο στη σήραγγα Κιθαιρώνα, παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα όπως διαρροές, καταπτώσεις πρανών και ρηγματώσεις και η επισκευή τους ήταν δυσχερής λόγω δυσκολίας προσέγγισης της διώρυγας σε όλο το μήκος της.

Προκειμένου, επομένως, να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα αλλά και με σκοπό τη συντήρηση και γενική αναβάθμιση του υδραγωγείου, η Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) διενήργησε διαγωνισμό, με το σύστημα μελέτη – κατασκευή, για τον σχεδιασμό των επεμβάσεων βελτίωσης στη διώρυγα. Στα έργα των επεμβάσεων περιελήφθηκε και η οδοποιία, εκατέρωθεν της διώρυγας, με στόχο την αντιμετώπιση της δύσκολης προσβασιμότητας σε αυτή.

Ο μελετητής Αλβέρτος-Παύλος Γιαμίν πραγματοποίησε, για λογαριασμό της προσφέρουσας κοινοπραξίας των εταιριών ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ και ΕΡΚΥΝΑ ΑΕ, την οριστική μελέτη των οδών καθώς και των μικρών τεχνικών. Η μελέτη ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 1999 και το έργο κατασκευάστηκε.

Στοιχεία έργου:

  • Συνολικό μήκος σχεδιασμού: 38,0χλμ
  • Επιλογή πλάτους διατομής οδοστρώματος 3,00μ και για τις δύο οδούς, εκατέρωθεν της διώρυγας, και ερείσματα εκατέρωθεν 1,00μ
  • Πρόβλεψη γεφυρών, πεζογεφυρών και οχετών