Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Καρκιναγρίου Ικαρίας

Το Καρκινάγρι βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού και είναι από τα πλέον απομακρυσμένα χωρία του νησιού. Απέχει 95,2 km από το αεροδρόμιο, 85 km από το λιμάνι του Αγ. Κήρυκου και 45,2 km από τον Εύδηλο, που αποτελεί και το πλησιέστερο λιμάνι. Λαμβάνοντας υπόψη το δύσβατο του αναγλύφου που χαρακτηρίζει το νησί, ο χρόνος που απαιτείται για τη μετάβαση από και προς το Καρκινάγρι, το καθιστά εξαιρετικά δυσπρόσιτο.

Ανάθεση

Με απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου, ανατέθηκε στην CNWAY η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τεχνικές μελέτες έργων επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Καρκιναγρίου Ικαρίας» με σχετική σύμβαση που υπογράφηκε τον Μάιο του 2010.

Αντικείμενο

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιελάμβανε τα παρακάτω:

1ο Στάδιο:

 • Προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων
 • Προμελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

2ο Στάδιο:

 • Ακτομηχανική μελέτη
 • Μελέτη κυματικής διαταραχής
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Οριστική μελέτη λιμενικών έργων
 • Μελέτη εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων

Τον Μάρτιο του 2018, κατόπιν εντολής από την Αναθετούσα Αρχή, έγινε αναθεώρηση της προκαταρκτικής μελέτης λιμενικών, της ακτομηχανικής μελέτης και της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει αλλαγών που είχαν προκύψει στην υφιστάμενη κατάσταση.

Υφιστάμενα έργα

Το υφιστάμενο αλιευτικό καταφύγιο του Καρκιναγρίου αποτελείται από προσήνεμο μώλο, υπήνεμο μώλο, παραλιακά κρηπιδώματα και ράμπα καθέλκυσης.

Προτεινόμενα έργα

Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων

Συνολικά εξετάστηκαν τέσσερις (4) εναλλακτικές λύσεις. Για την ανάδειξη της προτεινόμενης προηγήθηκε συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών κατά την οποία λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια  ενώ ορίστηκαν συντελεστές βαρύτητας για το κάθε κριτήριο:

Λειτουργική αρτιότητα

 • Λειτουργικότητα χερσαίου χώρου
 • Ασφάλεια είσπλου/απόπλου και ελιγμών πρόσδεσης
 • Κυματική διαταραχή λιμενολεκάνης
 • Πλήθος εξυπηρετούμενων σκαφών
 • Έκταση έργων - ευκολία κατασκευής

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 • Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον
 • Ακτομηχανική αξιολόγηση – κίνδυνος προσάμμωσης

Οικονομία

 • Δαπάνη κατασκευής

Προκειμένου να γίνει διερεύνηση και αξιολόγηση των ακτομηχανικών επιπτώσεων των εναλλακτικών, όπως αυτές ορίστηκαν στην προκαταρκτική μελέτη των λιμενικών, διεξήχθη ακτομηχανική μελέτη.

Διαβάστε περισσότερα για την ακτομηχανική μελέτη

Προκειμένου να γίνει διερεύνηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υφιστάμενη κυματική διαταραχή από κάθε εναλλακτική λύση, διεξήχθη μελέτη κυματικής διαταραχής.

Διαβάστε περισσότερα για την μελέτη κυματικής διαταραχής
Στοιχεία προτεινόμενης λύσης

Συνυπολογίζοντας τα αποτελέσματα τόσο της ακτομηχανικής μελέτης όσο και της μελέτης κυματικής διαταραχής προέκυψε η λύση που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία (κεντροβαρικός μέσος όρος). Τα στοιχεία της λύσης (ΛΥΣΗ Β) παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Εκτιμώμενος προϋπολογισμός κατασκευής ανέρχεται σε 4.280.000€
 • Διαπλάτυνση διαδρόμου πρόσβασης με καθαίρεση του στηθαίου, της θωράκισης και του ακρομολίου του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου
 • Διαμόρφωση παραλιακών κρηπιδωμάτων και χερσαίου χώρου
 • Κατασκευή προσήνεμου μόλου σχήματος γάμμα (Γ)
 • Κατασκευή υπήνεμου μόλου και διαμόρφωση πρόσθετου χερσαίου χώρου
 • Εκβάθυνση λιμενολεκάνης
 • Αγωγοί ανανέωσης υδάτων λιμενολεκάνης