Αλιευτικό Καταφύγιο Καρδαμύλων Χίου

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις Καρδαμύλων, στη βόρεια πλευρά της νήσου Χίου, εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο την αλιευτική δραστηριότητα της περιοχής. Παρουσιάζουν, ωστόσο, αρκετά λειτουργικά προβλήματα που συνδέονται με την ανεπαρκή προστασία των σκαφών από τους βόρειους κυματισμούς και το μικρό διαθέσιμο μήκος παραλιακών κρηπιδωμάτων για την πρόσδεσή τους. Τέλος, η παρούσα μορφή των εγκαταστάσεων δεν υποστηρίζει την ακτοπλοϊκή σύνδεση με το Πλωμάρι Λέσβου που βρίσκεται απέναντι και κατ’ επέκταση την άμεση σύνδεση της βόρειας Χίου με τη Λέσβο.

Με σκοπό τη βελτίωση των παραπάνω λειτουργικών συνθηκών των εγκαταστάσεων ο πρώην Δήμος Καρδαμύλων, μετά από διεξαγωγή διαγωνισμού, ανέθεσε το σχεδιασμό τον απαραίτητων λιμενικών έργων, σε σύμπραξη γραφείων με κύριο μελετητή την CNWAY. Παράλληλα με τη λιμενική μελέτη, ανατέθηκε σε μέλος της σύμπραξης η εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών για τα προτεινόμενα έργα, σε δύο στάδια: την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). Τα προτεινόμενα έργα ανήκουν στην κατηγορία Α2 σύμφωνα με το νέο Περιβαλλοντικό Νομοθετικό Πλαίσιο (4014/2012).

Η CNWAY, ως υπεργολάβος, εκπόνησε τόσο την Π.Π.Ε. των έργων, σύμφωνα με το παλαιό περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν 1650/1986) όσο και την Μ.Π.Ε. με βάση το νέο (Ν. 4014/2012). Η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ολοκληρώθηκε το 2014 με την έκδοση της αντίστοιχης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Στοιχεία μελέτης:

• Η περιοχή κατασκευής των έργων στα Καρδάμυλα εντάσσεται στην προστατευόμενη Ειδική Ζώνη Διατήρησης του δικτύου Natura2000 με κωδικό GR4130001 με τίτλο «Βόρεια Χίος και Νήσοι Οινούσσες και Παράκτια Περιοχή». Για το λόγο αυτό συντάχθηκε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση με σκοπό την εκτίμηση των επιπτώσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου στα προστατευόμενα στοιχεία της Ζώνης όπως τύποι οικοτόπων Λιβάδια Ποσειδωνίας, χλωρίδα, πανίδα, κ.λπ.
• Δεν εντοπίστηκαν αρχαιολογικοί χώροι, είτε στη θαλάσσια είτε στη χερσαία περιοχή ανάπτυξης των νέων έργων
• Τα κύρια μέτρα που προτάθηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ήταν:
- Πρόβλεψη λειτουργίας χώρων υγιεινής για τους χρήστες του καταφυγίου και διάθεση των λυμάτων αυτών στο υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού
- Εγκατάσταση σταθμού ανακύκλωσης στερεών απορριμμάτων
- Χρήση μηχανημάτων κατασκευής νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και χρήση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του καταφυγίου για τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων
- Η σύνταξη σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων που θα περιλαμβάνει επαρκή σηματοδότηση της περιοχής του εργοταξίου και στη συνέχεια, των νέων υποδομών αναφορικά με την ορθή λειτουργία και χρήση τους
• Τα ειδικά μέτρα που προτάθηκαν για την προστασία των Λιβαδιών Ποσειδωνίας ήταν:
- Απαγόρευση ελεύθερου αγκυροβολίου εκτός αλιευτικού καταφυγίου
- Αυστηρός έλεγχος των υγρών απορροών από τα αλιευτικά σκάφη
• Συντάχθηκε επίσης Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του καταφυγίου, με βάση το Διεθνές πρότυπο EN ISO14001 και το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)