Η CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΜΕ και οι Συνεργάτες της ολοκλήρωσαν επιτυχώς την Β’ Φάση του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης (ΠΕΑΛ) του Λιμένα Νάξου. Στα πλαίσια της φάσης διερευνήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης των θαλάσσιων και χερσαίων υφιστάμενων υποδομών του λιμένα Νάξου με στόχο την μεσο - βραχυπρόθεσμη λειτουργική βελτίωσή τους. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής αναλύθηκαν οι επιβατικές και εμπορευματικές ροές του λιμένα προκειμένου να αξιολογηθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές των έργων.

Εξετάστηκαν συνολικά τρεις εναλλακτικές λύσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν με την εφαρμογή μιας πολυκριτηριακής ανάλυσης, υποστηριζόμενης κατά περίπτωση από εξειδικευμένες αναλύσεις και μελέτες. Ειδικότερα για την αξιολόγηση των κυματικών συνθηκών ελλιμενισμού κάθε λύσης εκπονήθηκε μελέτη κυματικής διαταραχής ενώ οι επιπτώσεις των προτεινόμενων έργων στην παράκτια στερεομεταφορά εξετάστηκαν  στα πλαίσια ακτομηχανικής μελέτης με μαθηματικό προσομοίωμα.

Ως προς το χερσαίο χώρο του λιμένα, οι προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις, διαμορφώθηκαν με σκοπό αφενός να καλύπτουν τις ανάγκες εξυπηρέτησης πλοίων, οχημάτων και επιβατών και αφετέρου να μην επιβαρύνουν ή αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του οικισμού της Νάξου.

Κατά το σχεδιασμό, υπήρξε μέριμνα, οι προτεινόμενες χρήσεις γης να συμβαδίζουν με την υφιστάμενη - διαμορφωμένη κατάσταση του οικιστικού χώρου, ενώ προβλέφθηκε εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (ΧΖΛ), η διατήρηση αδόμητων χώρων, προκειμένου να διατηρηθούν οι κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού και να διαμορφωθούν ελεύθεροι χώροι κίνησης, καθώς και χώροι αναμονής των οχημάτων προς επιβίβαση στα πλοία, ώστε να μην επιβαρύνεται ο υπόλοιπος οικιστικός ιστός.

Η δεύτερη φάση της μελέτης συντάχθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.