Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των μελετών που αφορούν τον σχεδιασμό κατάλληλων παράκτιων έργων για τον εμπλουτισμό και την προστασία ακτής  μπροστά από τη ξενοδοχειακή μονάδα Avantis Hotel Suites στην ακτή Ερέτρια Ευβοίας.

Η πρώτη φάση περιλάμβανε:

  • επιτόπια έρευνα
  • επιθεώρηση υλικών πυθμένα και συλλογή δειγμάτων
  • βυθομετρική και τοπογραφική αποτύπωση
  • φωτογραφική τεκμηρίωση / αεροφωτογράφηση
  • χαρτογράφηση της θαλάσσιας βλάστησης
  • ακτομηχανική αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
  • προκαταρκτικός σχεδιασμός έργων
  • διερεύνηση υλικών εμπλουτισμού και προμήθειας αυτών

Για τις ανάγκες της μελέτης συντάχθηκε ορθοφωτοχάρτης υψηλής ακρίβειας με τη χρήση λογισμικού φωτογραμμετρίας και φωτογραφιών που συλλέχθηκαν από μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα (UAV), στον οποίο προβλήθηκαν τα βυθομετρικά και τοπογραφικά στοιχεία καθώς επίσης και τα προτεινόμενα έργα.

Τα προτεινόμενα έργα σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους, καθώς επίσης και την ευκολία κατασκευής τους.