Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση των μελετών που αφορούν τον σχεδιασμό κατάλληλων παράκτιων έργων για τον εμπλουτισμό και την προστασία ακτής μπροστά από τις Ξενοδοχειακές μονάδες Athena Pallas Village και Elea Village που διαχειρίζεται ο όμιλος ACROTEL στην ακτή Νικήτη, Χαλκιδικής.

Η δεύτερη φάση αφορούσε την εκπόνηση ακτομηχανικών μελετών με μαθηματικό προσομοιώμα για κάθε θέση. Οι μελέτες αποσκοπούν αφενός στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των λύσεων εμπλουτισμού και αποκατάστασης της διάβρωσης που προτάθηκαν σε προκαταρκτικό στάδιο, και αφετέρου, τη διερεύνηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων στην ευρύτερη ακτογραμμή.

Τα ανεμολογικά και κυματικά χαρακτηριστικά στα ανοικτά του έργου λήφθηκαν από τα μοντέλα Skiron και WAM και αφορούσαν την περίοδο 2001-2010. Η προσομοίωση της παράκτιας στερεομεταφοράς έγινε με την υπολογιστική σουίτα TMS (Telemac-Mascaret System) που βασίζεται στη σύζευξη των επιμέρους μοντέλων κυματικής διάδοσης (TOMAWAC και ARTEMIS), υπολογισμού κυματογενών ρευμάτων (TELEMAC2D) και στερεομεταφοράς (SISYPHE).

Η κατάρτιση του μαθηματικού προσομοιώματος πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα βυθομετρικά και μορφολογικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της Ά φάσης της μελέτης, η οποία περιλάμβανε βυθομετρική και φωτογραφική αποτύπωση, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων της θαλάσσιας δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του έργου. Ειδικότερα προσομοιώθηκε η κοκκομετρική διαβάθμιση, η χωρική κατανομή και η διαθεσιμότητα του ιζήματος στην περιοχή μελέτης, καθώς επίσης και η χωρική κατανομή των αντίστοιχων συντελεστών τριβής με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πυθμένα. Επιτυγχάνοντας την όσο το δυνατόν ακριβέστερη απόδοση των φυσικών συνθηκών, ενισχύεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.

Διαβαστε περισσοτερα για το Athena       Διαβαστε περισσοτερα για το Elea