Κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αναβάθμιση στον τρόπο διαχείρισης των λυμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, με καθαρά περιβαλλοντικό προσανατολισμό. Αυτή περιελάμβανε τόσο τον εκσυγχρονισμό και τις επεκτάσεις των δικτύων αποχέτευσης όσο και την κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και αγωγών διάθεσης αυτών στους καθορισμένους αποδέκτες (θάλασσα, ποταμοί κ.λπ.).

Οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων αποτελούνται από χερσαίο και υποθαλάσσιο τμήμα. Η επιτυχής κατασκευή και λειτουργία του τελευταίου έρχεται «αντιμέτωπη» με τις εκάστοτε κυματικές συνθήκες της θάλασσας, τους λοιπούς λειτουργικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της αλιείας, και της ναυσιπλοΐας καθώς και του κινδύνου «φραγής» του στομίου τους από πιθανή απόθεση ιζήματος στην περιοχή.

Η CNWAY έχει σημαντική εμπειρία στις μελέτες έργων προστασίας υποθαλάσσιων αγωγών οι οποίες αφορούν στην πόντισή τους, στον τρόπο θωράκισής τους και τέλος, στο συνολικό σχεδιασμό της διάταξής τους με βάση τις υδροδυναμικές και ακτομηχανικές συνθήκες της περιοχής.