Η υδροδυναμική επίδραση των θαλάσσιων κυματισμών οδηγεί συνήθως σε μορφοδυναμικές αλλαγές της παράκτιας τοπογραφίας που προκαλείται τόσο από την αυτόνομη ανάπτυξη του φαινομένου αλλά και από τεχνητές επεμβάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, για την προστασία των παράκτιων έργων, υπάρχει ανάγκη συλλογής στοιχείων που σχετίζονται με τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως εντάσεις ανέμων και κυματισμών καθώς και άλλα σχετικά στατιστικά στοιχεία. Επίσης, η βαθυμετρία και οι μορφολογικές πληροφορίες ενδιαφέρουν άμεσα.

Εκτός από τους μετασχηματισμούς των ιδίων των κυματισμών και αυτών που προέρχονται από τα βαθιά νερά στα ρηχά παράκτια ύδατα, η επίδραση της ενέργειάς τους δεν είναι αμελητέα όσον αφορά στις υφιστάμενες κατασκευές. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Δυναμική φόρτωση των παράκτιων κατασκευών, όπως δρόμοι, λιμενοβραχίονες, κυματοθραύστες, κ.λπ.
  • Κυματογενών ρευμάτων κατά μήκος της παράκτιας ζώνης που επηρεάζουν τη μεταφορά ιζημάτων
  • Πρόκληση κυματικής διαταραχής στις παρακείμενες υφιστάμενες υποδομές
  • Υπερπήδηση των κυματισμών πάνω από υφιστάμενες ή προτεινόμενες κατασκευές