Υλοποίηση Τεχνητών Υφάλων στο Νομό Λακωνίας

Τα τελευταία χρόνια στα παράκτια νερά της Πελοποννήσου έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση του πληθυσμού των ιχθυαλιευμάτων εξαιτίας της υπεραλίευση και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της παράκτιας ζώνης. Στα πλαίσια