Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων Πατρών

Η αποχέτευση των αστικών λυμάτων της πόλης των Πατρών εξυπηρετούνταν, έως το 2001, από μεγάλο αριθμό αυτοτελών παντορροϊκών, κατά κανόνα, δικτύων μέσω των οποίων τα λύματα διοχετεύονταν ανεπεξέργαστα σε διάφορες θέσεις κατά μήκος της ακτογραμμής μπροστά από την πόλη. Η ανεξέλεγκτη αυτή διάθεση των λυμάτων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολύ σοβαρών προβλημάτων μόλυνσης του Πατραϊκού Κόλπου, του υπεδάφους και του περιβάλλοντος γενικά.

Το 1999, στα πλαίσια της απαίτησης για περιβαλλοντική διαχείριση των αστικών λυμάτων και εκσυγχρονισμό του δικτύου αποχέτευσης της Πάτρας, η τοπική Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης διενήργησε διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, μεταξύ άλλων, και του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων, στην περιοχή «Κόκκινος Μύλος».

Ο μελετητής Αλβέρτος-Παύλος Γιαμίν πραγματοποίησε, για λογαριασμό της προσφέρουσας εταιρίας Περιβάλλον ΑΤΕ, το σχεδιασμό των έργων προστασίας του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων, της ζώνης διάχυσης και αγωγού υπερχείλισης καθώς και της διαδικασίας πόντισής τους. Η μελέτη ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 1999 και το έργο κατασκευάστηκε το 2001.

Στοιχεία έργου:

• Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE 4 ATM. Το μήκος του αγωγού συμπεριλαμβανομένου και του διαχυτήρα, είναι 978μ και η διάμετρος του 1.200 χλστ. Στην περιοχή των διαχυτήρων η ονομαστική πίεση του αγωγού είναι 6 ATM και στους αγωγούς διάχυσης 10 ΑΤΜ
• Υποθαλάσσιος αγωγός υπερχείλισης μήκους 140Μ από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE, HELIDUR SPIRAL, εσωτερικής διαμέτρου 1.200 χλστ.
• Εγκιβωτισμός αγωγών διάθεσης και υπερχείλισης, σε όλο το μήκος τους, με τη χρήση σκυροδέματος (εκτός περιοχής διαχυτήρων)
• Τοποθέτηση συνεχούς ομοιόμορφου έρματος από σκυρόδεμα πάχους 8εκ., ώστε ο αγωγός να επιπλέει κατά τη διαδικασία πόντισης και να βυθίζεται σταδιακά με την πλήρωση του με θαλάσσιο νερό.
• Θωράκιση αγωγών στη ζώνη θραύσεως με τη χρήση φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών
• Προστασία αγωγών, εκτός ζώνης θραύσεως, με τη χρήση πλακών από σκυρόδεμα
• Προστασία αγωγού διάθεσης στη ζώνη διάχυσης με λιθορριπές και πλάκες από σκυρόδεμα επί αυτών
• Τοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων, ως εμπόδια, εκατέρωθεν της ζώνης διάχυσης
• Τοποθέτηση πλωτήρων επισήμανσης των αγωγών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας