Λιμένας Μαραθόκαμπου Νήσου Σάμου

Ο Μαραθόκαμπος είναι ένας σημαντικός παραλιακός οικισμός της νότιας Σάμου και στο λιμάνι του βρίσκουν καταφύγιο τα περισσότερα αλιευτικά σκάφη της περιοχής. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ωστόσο, αντιμετωπίζουν καίρια λειτουργικά προβλήματα. Η ανάγκη εξυπηρέτησης υδροπτέρυγων, ημερόπλοιων κ.λπ. καλύπτεται υποτυπωδώς από μικρή αποβάθρα ενώ, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν αυτά να προσδέσουν ταυτόχρονα. Επιπρόσθετα, τόσο στην είσοδο όσο και στο εσωτερικό του λιμένα παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα προσάμμωσης που οφείλονται κυρίως στην πλημμελή προστασία της λιμενολεκάνης από τους ισχυρούς Ν και ΝΑ κυματισμούς, μειώνοντας αισθητά το βαθμό λειτουργικότητας των υποδομών. Κατά συνέπεια, για την αποτελεσματική αναβάθμισή τους και την αντιμετώπιση των λοιπών προβλημάτων απαιτήθηκε ο σχεδιασμός νέων εξωτερικών και εσωτερικών λιμενικών έργων.

Η αποτελεσματικότητα των νέων έργων, σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου της προσάμμωσης, ελέγχθηκε μέσω ακτομηχανικής μελέτης που ανατέθηκε το 2006 από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου στην CNWAY. Πραγματοποιήθηκε η ακτομηχανική αναγνώριση της περιοχής μέσω επί τόπου παρατηρήσεων, δειγματοληψίας και κοκκομετρικής ανάλυσης του υλικού του πυθμένα για τον προσδιορισμό της διαβάθμισής του. Ακολούθησε ο υπολογισμός των κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά του έργου και τέλος, η κατάρτιση και εφαρμογή μαθηματικού προσομοιώματος μεταφοράς του διαθέσιμου ιζήματος κατά μήκος της ακτογραμμής, πριν και μετά την κατασκευή των έργων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα προτεινόμενα έργα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της προσάμμωσης της εισόδου και του εσωτερικού του λιμένα. Η επέκταση του υφιστάμενου μόλου προσφέρει ικανοποιητική προστασία από τους Ν και ΝΑ ανέμους, ενώ ο προτεινόμενος αντιπροσαμμωτικός μόλος εκτρέπει το ίζημα από την είσοδο και «παγιδεύει» μεγάλη ποσότητα αυτού στη βόρεια πλευρά του. Η παρουσία του αντιπροσαμμωτικού μόλου, σε συνδυασμό με την περιοδική αφαίρεση του παγιδευμένου ιζήματος, κρατούν το στόμιο «καθαρό» και διατηρούν απρόσκοπτη την λειτουργία των νέων έργων.

Στοιχεία μελέτης:

• Υπολογισμός των κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά με το πρόγραμμα JONSEY της Seaworks
• Κατάρτιση μαθηματικού προσομοιώματος με τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου MIKE και συγκεκριμένα των επιμέρους μοντέλων αποτύπωσης ακτής και πυθμένα (ΜΙΚΕ21 PP), υπολογισμού τοπικών κυματισμών (MIKE21 NSW), υπολογισμού τοπικών θαλάσσιων ρευμάτων (MIKE21 HD) και θαλάσσιας στερεομεταφοράς (MIKE21 ST)
• Η περιοχή μελέτης είναι συνολικής επιφάνειας 1,2 τ. χλμ.
• Εφαρμογή προσομοιώματος για 2 διατάξεις έργων (υφιστάμενη και προτεινόμενη)
• Τρεις (3) εξεταζόμενες κατευθύνσεις ανέμων, Α, ΝΑ και Ν και ένταση 5bf για κάθε κατεύθυνση