Λιμένας Νήσου Θύμαινας

Η Θύμαινα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος νήσων Φούρνων-Κορσεών που βρίσκεται στο ανατολικό Αιγαίο, μεταξύ Ικαρίας και Σάμου. Οι υποτυπώδεις λιμενικές εγκαταστάσεις της, στις ανατολικές ακτές και εντός όρμου, δεν μπορούν να προστατέψουν αποτελεσματικά τα αλιευτικά κ.λπ. σκάφη που τις προσεγγίζουν από τους κύριους κυματισμούς, ενώ είναι αδύνατη η εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών για τη διακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών. Προκειμένου να λυθούν τα παραπάνω κρίσιμα προβλήματα, πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός νέων λιμενικών έργων, σε επέκταση των υφιστάμενων και με σκοπό την αναβάθμισή τους. Ο έλεγχος του σχεδιασμού των έργων αυτών, ως προς τις επιπτώσεις τους στη μορφολογία της ακτογραμμής, απαιτούσε την εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης, η οποία ανατέθηκε το 2007 από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου στην CNWAY.

Πραγματοποιήθηκε η ακτομηχανική αναγνώριση της περιοχής τόσο μέσω επί τόπου παρατηρήσεων όσο και μέσω δειγματοληψίας και κοκκομετρικής ανάλυσης του υλικού του πυθμένα για τον προσδιορισμό της διαβάθμισής του. Ακολούθησε ο υπολογισμός των κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά του έργου και τέλος, η κατάρτιση και εφαρμογή μαθηματικού προσομοιώματος μεταφοράς του διαθέσιμου ιζήματος κατά μήκος της ακτογραμμής, πριν και μετά την κατασκευή των έργων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το λιγοστό ίζημα που μπορεί να μεταφερθεί κατά μήκος των ακτών του όρμου, κατευθύνεται προς το μυχό του, τόσο από ανατολικά όσο και από δυτικά. Τα προτεινόμενα έργα, όπως άλλωστε και τα υφιστάμενα, ανακόπτουν την κίνηση του ιζήματος από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά με αποτέλεσμα τη διάβρωση της ακτογραμμής στα κατάντη των έργων και συγκεκριμένα στις δύο παραλίες προς νότια. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η επέκταση των υφιστάμενων έργων μειώνει σημαντικά το ρυθμό διάβρωσης της πρώτης παραλίας ενώ συνολικά δεν επηρεάζει την σχηματιζόμενη παραλία στο μυχό του όρμου.

Στοιχεία μελέτης:

• Υπολογισμός των κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά με το πρόγραμμα JONSEY της Seaworks
• Κατάρτιση μαθηματικού προσομοιώματος με τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου MIKE και συγκεκριμένα των επιμέρους μοντέλων αποτύπωσης ακτής και πυθμένα (ΜΙΚΕ21 PP), υπολογισμού τοπικών κυματισμών (MIKE21 NSW), υπολογισμού τοπικών θαλάσσιων ρευμάτων (MIKE21 HD) και θαλάσσιας στερεομεταφοράς (MIKE21 ST)
• Η περιοχή μελέτης περιλάμβανε το σύνολο της θαλάσσιας έκτασης του όρμου Λιμιωνάρι
• Εφαρμογή προσομοιώματος για 2 διατάξεις έργων (υφιστάμενη και προτεινόμενη)
• Δύο (2) εξεταζόμενες κατευθύνσεις ανέμων, Β και ΒΑ και ένταση 6bf για κάθε κατεύθυνση