Λιμένας Μαρμαρίου Εύβοιας

Η κεντρική ακτοπλοϊκή σύνδεση της Νότιας Εύβοιας με την ηπειρωτική Ελλάδα γίνεται μέσω της πορθμειακής γραμμής Μαρμαρίου – Ραφήνας από όπου διακινείται ο ολοένα και αυξανόμενος όγκος εμπορευμάτων και επιβατών. Η αύξηση αυτή έχει οδηγήσει στον «κορεσμό» των χερσαίων χώρων του υφιστάμενου λιμένα Μαρμαρίου αλλά και στην ανάδειξη σημαντικών λειτουργικών προβλημάτων.

Η ανάγκη επέκτασης, βελτίωσης και συνολικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων οδήγησε το πρώην Λιμενικό Ταμείο Μαρμαρίου στην ανάθεση, κατόπιν διαγωνισμού, το σχεδιασμό των αντίστοιχων έργων στο μελετητή Αλβέρτο–Παύλο Γιαμίν. Τα έργα περιελάμβαναν την αξιοποίηση των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων για την πρόσδεση αλιευτικών και τουριστικών σκαφών και τη δημιουργία νέου προβλήτα, στο νότιο τμήμα της λιμενολεκάνης, για την εξυπηρέτηση της εμπορικής και επιβατικής κίνησης. Κύριοι σκοποί της μεταφοράς των λειτουργιών αυτών σε διαφορετικό σημείο ήταν η αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου του οικισμού, καθώς και η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου.

Παράλληλα με τη λιμενική μελέτη, το πρώην Λιμενικό Ταμείο ανέθεσε στη CNWAY την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία Α2, σύμφωνα με το νέο περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4014/2012). Αντικείμενό της ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας των έργων σε βασικές περιβαλλοντικές παραμέτρους που συνθέτουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων σε αυτό.

Στοιχεία μελέτης:

• Στα πλαίσια της απαιτούμενης διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι το Μαρμάρι δεν εντάσσεται σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura2000 ενώ δεν εντοπίζονται αρχαιολογικοί χώροι, είτε στη θαλάσσια είτε στη χερσαία περιοχή ανάπτυξης των νέων έργων. Επιπλέον, ο σχεδιασμός τους είναι σε σύμπνοια με τα εργαλεία χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής. Οι παραπάνω συνθήκες διευκόλυναν τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες και συνολικά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
• Τα κύρια μέτρα που προτάθηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ήταν:
- Ο έλεγχος και η διαχείριση των υλικών και μηχανημάτων του εργοταξίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων κατά την κατασκευή των έργων
- Η διοχέτευση του επιπρόσθετου κυκλοφοριακού φόρτου από τη λειτουργία του επιβατικού λιμένα στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο μέσω της χρήσης νέας συνδετήριας οδού μήκους 150μ
- Η σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πετρελαιοειδή και επικίνδυνα απόβλητα
- Η σύνταξη σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων που θα περιλαμβάνει επαρκή σηματοδότηση της περιοχής του εργοταξίου κατά την κατασκευή και στη συνέχεια, των νέων υποδομών αναφορικά με την ορθή λειτουργία και χρήση τους
• Συντάχθηκε Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του λιμένα, με βάση το διεθνές πρότυπο EN ISO14001 και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)