Λιμένας Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας

Η Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας ιδρύθηκε στα 963μ.Χ. από τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη, που θεωρείται ο θεμελιωτής του κοινοβιακού μοναχισμού στο Άγιο Όρος, και αποτελεί το μοναστηριακό ξεκίνημα στον Άθωνα. Σήμερα είναι η σημαντικότερη και μεγαλύτερη Μονή του Όρους, οι δε ανάγκες της σε προμήθειες καλύπτονται μέσω υποτυπωδών λιμενικών εγκαταστάσεων στα ανατολικά παράλια, όπου προσδένουν μικρά πλοιάρια. Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων αυτών κρίθηκε απαραίτητη και έτσι, το 2001, η Ιερά Μονή ανέθεσε στον μελετητή Αλβέρτο Παύλο Γιαμίν, το σχεδιασμό έργων εξυπηρέτησης μικρού οχηματαγωγού πλοίου στα νότια των υφιστάμενων.

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του εντοπιζόμενου Βυζαντινού Τείχους από τους κυματισμούς. Προκειμένου, επομένως, να προσδιοριστούν οι ακριβείς κυματικές συνθήκες έμπροσθεν αυτού, μετά την κατασκευή των νέων έργων, απαιτήθηκε η εκπόνηση μελέτης κυματικής διαταραχής, στην ευρύτερη περιοχή των έργων, με τη χρήση μαθηματικών προσομοιωμάτων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η προτεινόμενη αφαίρεση των βραχωδών εξάρσεων εντός της λιμενολεκάνης, προκαλεί μηδενική έως ελάχιστη αύξηση του κυματισμού που προσπίπτει στο Βυζαντινό Τείχος. Ο προβλεπόμενος προσήνεμος κυματοθραύστης προσφέρει σημαντική προστασία σε αυτό από τους ανατολικούς κυματισμούς, που είναι και οι δυσμενέστεροι καθώς προσπίπτουν κάθετα σε αυτό. Αντίθετα, ο νοτιοανατολικός κυματισμός εισέρχεται ανεμπόδιστος στη διαμορφούμενη λιμενολεκάνη, λόγω αντίστοιχου προσανατολισμού της εισόδου του όρμου και ανακλάται στον κυματοθραύστη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μικρή αύξηση της κυματικής διαταραχής κατά 0,40μ, η οποία, ωστόσο, δε φαίνεται να επηρεάζει δυσμενώς το τείχος, μιας και ο νοτιοανατολικός κυματισμός προσπίπτει σε αυτό υπό γωνία. Για την πλήρη προστασία του τείχους, προτάθηκε η κατασκευή ύφαλου κυματοθραύστη, σε μικρή απόσταση από αυτό, ώστε να μειωθεί αισθητά ο κυματισμός που το πλήττει.

Στοιχεία μελέτης:

• Υπολογισμός των κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά με το πρόγραμμα JONSEY της Seaworks1
• Εφαρμογή του μαθηματικού μοντέλου MIKE21 BW (1DH και 2DH) (κυματικό μοντέλο Boussinesq) της DHI Software για τον υπολογισμό της χωροχρονικής κυματικής διάδοσης
• Εξέταση της αφαίρεσης των βραχωδών εξάρσεων εντός της λιμενολεκάνης με το MIKE21 BW 1DH. Το μοντέλο εφαρμόστηκε σε τρία (3) προφίλ πυθμένα και για δύο (2) κυματικές συνθήκες (βήμα γραμμικού καννάβου 0,4μ, χρονικό βήμα 0,01 δευτ και διάρκεια προσομοίωσης 30 λεπτά)
• Εξέταση κυματικής διάδοσης σε δύο διαστάσεις, με και χωρίς τα προτεινόμενα έργα, μέσω του MIKE21 BW 2DH. Το μοντέλο εφαρμόστηκε για δύο κατευθύνσεις ανέμων, ανατολική και νοτιοανατολική και για ύψος κύματος 1,20μ (συνολική επιφάνεια καννάβου 378x312μ χωρικού βήματος 0,4x0,4μ, χρονικό βήμα 0,025 δευτ και διάρκεια προσομοίωσης 25 λεπτά)