Πρόσβαση Λιμένα Καλύμνου

Στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχτηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου για την εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης λιμενικών επέκτασης του λιμένα, συνυποβλήθηκε υποστηρικτική μελέτη ρύθμισης της κυκλοφορίας και σύνδεσης των νέων έργων του λιμένα με τον τοπικό οδικό δίκτυο.

Η λειτουργική αναβάθμιση των έργων στη θέση του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου/κυματοθραύστη και η συνεπακόλουθη μετατόπιση σημαντικού κυκλοφοριακού φόρτου έκανε επιτακτική την ανάγκη διευθέτησης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων από τη θέση του κύριου προβλήτα, όπου προσδένουν σήμερα τα πλοία που εξυπηρετούν το νησί, μέχρι τα νέα έργα.

Στοιχεία έργου:

  • Εκτιμώμενη Δαπάνη Έργου: 88.000€
  • Διαμόρφωση οδικού έργου μήκους 250 μέτρων με διαχωριστική νησίδα ανά ρεύμα και 3 κόμβους σύνδεσης με πεζόδρομους σημαντικού εύρους
  • Πρόβλεψη χώρων αναψυχής και πρασίνου στις δύο πλευρές της οδού πρόσβασης και ορισμός λωρίδας εξυπηρέτησης σκαφών στο μέτωπο
  • Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης παρά την παραλιακή οδό και υπαίθριων χώρων στάθμευσης συνολικής δυναμικότητας 110 οχημάτων