Βελτίωση – επέκταση λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Καρδάμαινας Ν.Κω

Θέση έργου

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Καρδάμαινας εντοπίζονται στη νότια πλευρά του νησιού, έμπροσθεν του ομώνυμου οικισμού που απέχει 26χλμ από την πόλη της Κω.

Οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις στα Καρδάμαινα, εξυπηρετούν σημαντικό αριθμό επιβατικών και τουριστικών σκαφών, περιορισμένο αριθμό αλιευτικών σκαφών καθώς επίσης και ελαφριά στρατιωτικά σκάφη. Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εγκατάσταση είναι η αδυναμία υποστήριξης των υφιστάμενων λιμενικών δραστηριοτήτων και η μη οργανωμένη λειτουργία των υποδομών.

Ανάθεση

Tο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Κω στα πλαίσια δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας, ανέθεσε στην CNWAY  τον Οκτώβριο του 2017 την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση – Επέκταση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Καρδάμαινας Ν. Κω»

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιελάμβανε τα παρακάτω:

1ο Στάδιο:

 • Τοπογραφική – βυθομετρική αποτύπωση
 • Προμελέτη λιμενικών έργων
 • Ακτομηχανική μελέτη
 • Μελέτη κυματικής διαταραχής
 • Οριστική μελέτη Η/Μ
 • Οικονομοτεχνική μελέτη

2ο Στάδιο:

 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
 • Γεωτεχνική μελέτη

3ο  Στάδιο:

 • Οριστική μελέτη λιμενικών έργων
 • Μελέτη εφαρμογής ηλεκτρομηχανολογικών
 • Μελέτη εφαρμογής αρχιτεκτονικών
 • Μελέτη εφαρμογής στατικών
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ

Προτεινόμενα έργα

Με τα προτεινόμενα έργα υλοποιείται η βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμένα Καρδάμαινας Κω, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες επιβατικής και τουριστικής κίνησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή της περιοχής αλλά και του νησιού.

Στοιχεία Έργου
 • Εκτιμώμενος προϋπολογισμός κατασκευής ανέρχεται σε 9.740.000€, συμπεριλαμβανομένων των Η/Μ και των κτιριακών έργων.
 • Κατασκευή προσήνεμου και υπήνεμου κυματοθραύστη για τη διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ελλιμενισμού και ελαχιστοποίηση του φαινομένου της προσάμμωσης
 • Διαχωρισμός και οργάνωση των διαφορετικών λιμενικών χρήσεων με έμφαση στην λειτουργική αυτοτέλεια και τη ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Χωροθέτηση επιβατικού λιμένα χωρητικότητας 8 σκαφών εντός του προλιμένα με κατασκευή κρηπιδωμάτων ακτοπλοΐας στη βάση του προσήνεμου κυματοθραύστη
 • Χωροθέτηση τουριστικού καταφυγίου χωρητικότητας 159 σκαφών και κατασκευή κτιρίου για την εξυπηρέτηση των χρηστών του
 • Χωροθέτηση αλιευτικού καταφυγίου χωρητικότητας 32 επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών εντός του οποίου χωροθετούνται και οι στρατιωτικές λειτουργίες
 • Πραγματοποίηση εκβαθύνσεων για την διασφάλιση των λειτουργικών βαθών

Υποστηρικτικές μελέτες

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα προσάμμωσης της λιμενολεκάνης και να γίνει διερεύνηση και αξιολόγηση των ακτομηχανικών επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων, όπως αυτά ορίστηκαν στην προμελέτη των λιμενικών,  διεξήχθη ακτομηχανική μελέτη.

Διαβάστε περισσότερα για την ακτομηχανική μελέτη

Προκειμένου να γίνει διερεύνηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υφιστάμενη κυματική διαταραχή από την κατασκευή των προτεινόμενων έργων, διεξήχθη μελέτη κυματικής διαταραχής.

Διαβάστε περισσότερα για την μελέτη κυματικής διαταραχής