Εμπλουτισμός και προστασία ακτής ξενοδοχείου Athena Pallas Village – Χαλκιδική

H ξενοδοχειακή μονάδα Athena Pallas Village του ομίλου ACROTEL βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο, από άποψη ομορφιάς φυσικό περιβάλλον. Οι παραλίες της περιοχής χαρακτηρίζονται από τα γαλαζοπράσινα νερά, την άσπρη άμμο και τα πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Η περιοχή μάλιστα είναι χαρακτηρισμένη  ως Natura (ΤΚΣ & ΕΖΔ*). Ωστόσο αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης με συνέπεια η ακτογραμμή κατά θέσεις να υποχωρεί με ανησυχητικό ρυθμό απειλώντας τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τις υποδομές.

*Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)

Παραλιακό μέτωπο ξενοδοχείου Αthena Pallas Village
Παραλιακό μέτωπο ξενοδοχείου Αthena Pallas Village
Υφιστάμενη κατάσταση

Ειδικότερα στη θέση της ξενοδοχειακής μονάδας πέραν του περιορισμένου εύρους της παραλίας και την ολοκληρωτική απομάκρυνση των λεπτόκοκκων ιζημάτων (έχουν απομείνει μόνο κροκάλες έως και τη στάθμη των -2,5 μέτρων), παρουσιάζει και προβλήματα ευστάθειας των παρακείμενων εδαφικών πρανών, καθιστώντας προβληματική τη χρήση της από τους επισκέπτες της ξενοδοχειακής μονάδας.

Μελέτη εμπλουτισμού και προστασίας ακτής

Η διοίκηση του ξενοδοχείου αναγνωρίζοντας τους παραπάνω κινδύνους και θέλοντας να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, ανέθεσε στην CNWAY τον Δεκέμβριο του 2015 τη μελέτη εμπλουτισμού και προστασίας του παραλιακού μετώπου της ξενοδοχειακής μονάδας.

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει:

 • βυθομετρική αποτύπωση και αποτύπωση θαλάσσιας βλάστησης,
 • προκαταρκτικό σχεδιασμό των έργων,
 • ακτομηχανική μελέτη και
 • αδειοδότηση των προτεινόμενων έργων.

Στο αρχικό στάδιο της μελέτης και σε συνεργασία με τη διοίκηση καθορίστηκαν οι προδιαγραφές σχεδιασμού των έργων αποκατάστασης και εμπλουτισμού της παραλίας, οι οποίες ήταν:

 • μήκους παραλίας 120,0 μέτρων
 • πλάτους 22,0-25,0 μέτρων
 • Αποφυγή πρόκλησης διάβρωσης σε άλλα τμήματα της ακτής.
Βελτιστοποίηση προκαταρκτικού σχεδιασμού

Η προκαταρκτική πρόταση αποκατάστασης της παραλίας καταρτίστηκε με την παραδοχή ότι η αναπλήρωση θα γινόταν με ψιλό χαλίκι, όπου θα επέτρεπε τη δημιουργία ακτής με μεγάλη κλίση προς τη θάλασσα. H λύση αυτή ελέγχθηκε με μαθηματικό προσομοιώμα (μοντέλο) και τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την παραπάνω προσέγγιση.

Κατά την εξέλιξη της μελέτης, και σύμφωνα με την προτίμηση του εργοδότη, επιλέχθηκε τελικά η αναπλήρωση με άμμο παραπλήσια με αυτήν που εντοπίζεται στις παραλίες της περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοκκομετρία της επιλεχθείσας άμμου είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή των λεπτόκοκκων χαλίκων, τροποποιήθηκε ο σχεδιασμός προκειμένου να βελτιωθεί η σταθερότητα του ιζήματος στη θέση των έργων.

Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των έργων έγινε με τη βοήθεια αριθμητικού μοντέλο, στο στάδιο εκπόνησης της ακτομηχανικής μελέτης. Στα πλαίσια του σταδίου αυτού πραγματοποιήθηκε έλεγχος απόκρισης των έργων στον κυματικό κλίμα της περιοχής και πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών ιζήματος. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) διαδοχικοί κύκλοι με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διάταξης των προτεινόμενων έργων έως ότου η απόκρισή τους να κριθεί ικανοποιητική.

Διαβάστε περισσότερα για την ακτομηχανική μελέτη

 

Προτεινόμενη λύση

Η προτεινόμενη λύση προβλέπει την κατασκευή προβόλων κάθετων προς την ακτογραμμή και εμπλουτισμό της παραλίας. Οι πρόβολοι κρίθηκαν αναγκαίοι καθώς η ευρύτερη παράκτια ζώνη υπόκειται σε έντονη διάβρωση από τους κυματισμούς που πλήττουν κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες και συνεπώς είναι πρακτικά αδύνατο να διατηρηθεί ο εμπλουτισμός χωρίς την ταυτόχρονη κατασκευή έργων που θα αποτρέψουν το διασκορπισμό του. Η διάταξη των έργων έγινε έτσι ώστε να συγκρατούν το υλικό εμπλουτισμού, αλλά ταυτόχρονα να επιτρέπουν στο διερχόμενο ίζημα να τα παρακάμπτει, περιορίζοντας το ενδεχόμενο διάβρωσης της ακτογραμμής στα κατάντη.

Ιδιαίτερη έρευνα πραγματοποιήθηκε για την επιλογή κατάλληλου υλικού εμπλουτισμού το οποίο πρέπει να:

 • προέρχεται από αδειοδοτημένες πηγές και να υπάρχει σε επάρκεια,
 • είναι παραπλήσιων φυσικών χαρακτηριστικών με αυτό που απαντάται στην περιοχή των έργων,
 • έχει σχετικά οικονομική δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στη θέση του έργου.

Τα δε βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσεις είναι:

 1. κατασκευή τεσσάρων προβόλων μεταβλητού μήκους και σε θέσεις που επιτρέπουν την παράκτια κίνηση ιζημάτων,
 2. τοποθέτηση ύφαλων αναβαθμών παράλληλα με την ακτή ώστε να εμποδίζουν την διαφυγή της άμμου προς τα βαθειά,
 3. εύρος διαμορφωμένης παραλίας από 17,0 έως 19,0m,
 4. επιλογή υλικών εμπλουτισμού με φυσικά χαρακτηριστικά που ομοιάζουν με αυτά του φυσικού περιβάλλοντος και από νόμιμη πηγή,
 5. στάθμη στέψης παραλίας +0,80m από Μ.Σ.Θ. και
 6. κλίση αρχικής απόθεσης εμπλουτισμού 1:10.
Προτεινόμενα έργα προστασίας ακτής Athena Pallas Village
Προτεινόμενα έργα προστασίας ακτής Athena Pallas Village