Εμπλουτισμός και προστασία ακτής ξενοδοχείου Elea Village – Χαλκιδική

H ξενοδοχειακή μονάδα Elea Village του ομίλου ACROTEL βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο, από άποψη ομορφιάς φυσικό περιβάλλον. Οι παραλίες της περιοχής χαρακτηρίζονται από τα γαλαζοπράσινα νερά, την άσπρη άμμο και τα πεύκα που φτάνουν ως τη θάλασσα. Ωστόσο αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης με συνέπεια η ακτογραμμή κατά θέσεις να υποχωρεί με ανησυχητικό ρυθμό απειλώντας τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και υποδομές.

Παραλιακό μέτωπο ξενοδοχείου Elea Village
Παραλιακό μέτωπο ξενοδοχείου Elea Village
Υφιστάμενη κατάσταση

Η ξενοδοχειακή μονάδα βρίσκεται σε θέση όπου η ακτογραμμή είναι βραχώδης και σχηματίζει μικρή χερσόνησο. Υπόκειται σε ισχυρές διαβρωτικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να απουσιάζει πλήρως το λεπτόκοκκο ίζημα από την ακτογραμμή και το πυθμένα έως τη στάθμη των -1,5 μέτρων. Αυτό καθιστά την ακτή ακτός από ακατάλληλη για υποδοχή λουομένων, αλλά και απροσπέλαστη καθώς έχει διαβρωθεί η λωρίδα άμμου που την ενώνει με την παραλία προς τα νότια. Επιπλέον, παρουσιάζει και προβλήματα ευστάθειας των παρακείμενων εδαφικών πρανών, απειλώντας έως και την ακεραιότητα της παραλιακής οδού.

Μελέτη εμπλουτισμού και προστασίας ακτής

Η διοίκηση του ξενοδοχείου θέλοντας να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, ανέθεσε τον Δεκέμβριο του 2015 τη μελέτη εμπλουτισμού και προστασίας του παραλιακού μετώπου της ξενοδοχειακής μονάδας.

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει τα:

 • Βυθομετρική αποτύπωση και αποτύπωση θαλάσσιας βλάστησης,
 • Προκαταρκτικό σχεδιασμό των έργων,
 • Ακτομηχανική μελέτη και
 • Αδειοδότηση των προτεινόμενων έργων.

Στο αρχικό στάδιο της μελέτης και σε συνεργασία με τη διοίκηση καθορίστηκαν οι προδιαγραφές σχεδιασμού των έργων αποκατάστασης και εμπλουτισμού της παραλίας, οι οποίες ήταν:

 • Μήκους παραλίας 115,0 μέτρων και πλάτους 12,0-14,0 μέτρων
 • Αποφυγή πρόκλησης διάβρωσης σε άλλο τμήμα της ακτής.
Βελτιστοποίηση προκαταρκτικού σχεδιασμού

Η προκαταρκτική πρόταση αποκατάστασης της παραλίας καταρτίστηκε με τη παραδοχή ότι η αναπλήρωση θα γινόταν με ψιλό χαλίκι, όπου θα επέτρεπε την δημιουργία ακτής με μεγάλη κλίση προς τη θάλασσα. H λύση αυτή ελέγχθηκε με μαθηματικό μοντέλο και τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη παραπάνω προσέγγιση.

Όμως, κατά την εξέλιξη της μελέτης, και σύμφωνα με τη προτίμηση του εργοδότη, επιλέχθηκε τελικά η αναπλήρωση με άμμο παραπλήσια με αυτή που εντοπίζεται στις παραλίες της περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοκκομετρία της επιλεχθείσας άμμου είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή των λεπτόκοκκων χαλίκων, τροποποιήθηκε ο σχεδιασμός προκειμένου να βελτιωθεί η σταθερότητα του ιζήματος στην θέση των έργων.

Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των έργων έγινε με τη βοήθεια αριθμητικού προσομοιώματος, στο στάδιο εκπόνησης της ακτομηχανικής μελέτης. Στα πλαίσια του σταδίου αυτού πραγματοποιήθηκε έλεγχος απόκρισης των έργων στο κυματικό κλίμα της περιοχής και πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών ιζήματος. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν 3 διαδοχικοί κύκλοι βελτιστοποίησης της διάταξης των προτεινόμενων έργων έως ότου η απόκρισή τους να κριθεί αποδεκτή.

Διαβάστε περισσότερα για την ακτομηχανική μελέτη

 

Προτεινόμενη λύση

Στο βόρειο άκρο της παραλίας υπάρχει βραχώδης χερσόνησος που εκτείνεται περίπου 30m προς τη θάλασσα και δρα μερικώς σαν φυσικό εμπόδιο.  Όμως, η χερσόνησος αποτελεί φυσικό ορόσημο για τη περιοχή και οποιαδήποτε παρέμβαση δεν είναι επιθυμητή. Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται ο εμπλουτισμός της παραλίας και η κατάσκευή ενός προβόλου στο νοτιότερο άκρο του εμπλουτισμού, ώστε να εμποδίζει το διασκορπισμό του προς τα νότια.

Ο πρόβολος κρίθηκε αναγκαίος καθώς η ευρύτερη παράκτια ζώνη υπόκειται σε έντονη διάβρωση από τους κυματισμούς που πλήττουν κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες και συνεπώς είναι πρακτικά αδύνατο να διατηρηθεί ο εμπλουτισμός της παραλίας χωρίς τη ταυτόχρονη κατασκευή έργων που θα αποτρέψουν το διασκορπισμό του. Η κατασκευή του προβόλου στη θέση αυτή δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στη παρακείμενη παραλία καθώς δεν υφίσταται στερεομεταφορά κατά μήκος της προτεινόμενης θέσης.

Ιδιαίτερη έρευνα πραγματοποιήθηκε για την επιλογή κατάλληλου υλικού εμπλουτισμού το οποίο πρέπει να:

 • Προέρχεται από αδειοδοτημένες πηγές και να υπάρχει σε επάρκεια
 • Είναι παραπλήσιων φυσικών χαρακτηριστικών με αυτό που απαντάται στην περιοχή των έργων
 • Έχει σχετικά οικονομική δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στη θέση του έργου

Τα βασικά τεχνικά στοιχεία της προτεινόμενης λύσεις είναι:

 1. Κατασκευή ενός προβόλου μήκους 38 μέτρων. Ο πρόβολος ξεκινά κάθετος προς την ακτογραμμή και στη συνέχεια κάμπτεται κατά 55° προς τα βόρεια.
 2. Το εύρος του εμπλουτισμού κυμαίνεται από 19,0 μέτρα στο νοτιότερο άκρο και μειώνεται σταδιακά προς το βόρειο άκρο.
 3. Επιλογή υλικών εμπλουτισμού με φυσικά χαρακτηριστικά που ομοιάζουν με αυτά του φυσικού περιβάλλοντος και από νόμιμη πηγή
 4. Στάθμη στέψης παραλίας +0,80m από Μ.Σ.Θ.
 5. Κλίση αρχικής απόθεσης εμπλουτισμού 1:9
Προτεινόμενα έργα ξενοδοχείου Elea Village
Προτεινόμενα έργα ξενοδοχείου Elea Village