Εθνική Οδό Σάμος Καρλόβασι – Τμήμα Αγίου Κων/νου

Η κύρια αρτηρία της νήσου Σάμου είναι η περιφερειακή Εθνική Οδός που ξεκινά και καταλήγει στη Σάμο και το Βαθύ αντίστοιχα. Διέρχεται από το Πυθαγόρειο, στα νότια, στη συνέχεια κατευθύνεται προς βoρειοδυτικά, στο Καρλόβασι και τέλος, διαγράφει το παραλιακό τμήμα από το Καρλόβασι προς ανατολικά πίσω στο Βαθύ. Συνολικά, η Εθνική Οδός παρουσιάζει προβλήματα σε διάφορα τμήματα, σχετικά με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την χάραξή της. Ένα τέτοιο τμήμα είναι και ο παραλιακός δρόμος, έμπροσθεν του Αγίου Κωνσταντίνου, ο οποίος χρήζει βελτίωσης με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης και ασφάλειάς του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, το 2004, διεξήγαγε διαγωνισμό και ανέθεσε το σχεδιασμό των έργων βελτίωσης του δρόμου σε σύμπραξη μελετητικών γραφείων. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής προτάθηκαν τρεις εναλλακτικές χαράξεις από τις οποίες επιλέχθηκε αυτήν της διατήρησης και βελτίωσης της υφιστάμενης παραλιακής οδού. Η επιλογή βασίστηκε κυρίως σε περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια. Στα έργα περιλαμβάνεται επίσης ο σχεδιασμός της θωράκισης της οδού, προς την πλευρά της θάλασσας, με τη χρήση φυσικών και τεχνικών ογκολίθων (ακρόποδα). Ο σχεδιασμός αυτός προτάθηκε από τον ανάδοχο λιμενικών έργων, Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν, μέλος της παραπάνω σύμπραξης και η συνολική μελέτη ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2014.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη κατασκευής: 7.117.000€
• Προστασία τμήματος Εθνικής οδού συνολικού μήκους 1.316,0 μέτρων σε πέντε διαφορετικές θέσεις Α, Β, Γ, Δ και Ε με μήκη 105,0μ, 311,0μ, 468,80μ, 140,1 και τέλος 292,0μ αντίστοιχα
• Οι διατομές προστασίας που εφαρμόσθηκαν είναι τεσσάρων (4) διαφορετικών τύπων και εξαρτώνται από το βάθος της θάλασσας σε κάθε περιοχή
• Στις διατομές τύπου 1, 2 και 3 διαμορφώνεται πρανές προστασίας από φυσικούς ογκολίθους, προς την πλευρά της θάλασσας
• Στη διατομή τύπου 4, που εφαρμόζεται για βάθος θάλασσας μεγαλύτερο των 3,0μ, διαμορφώνεται πρανές με τη χρήση τεχνητών ογκολίθων από σκυρόδεμα (ακρόποδα)