Αλιευτικό Καταφύγιο Φανών Ρόδου

Το αλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή των Φανών είναι η μοναδική οργανωμένη λιμενική εγκατάσταση στη βορειοδυτική ακτογραμμή της νήσου Ρόδου και για μήκος 42 χλμ. (από την πόλη της Ρόδου έως το λιμένα της Καμείρου Σκάλας). Ωστόσο, το επίπεδο εξυπηρέτησης των αλιευτικών σκαφών είναι εξαιρετικά χαμηλό. Αυτό οφείλεται στο σοβαρό πρόβλημα προσάμμωσης που αντιμετωπίζει, με συνέπεια τη δραματική μείωση της λειτουργικότητάς του και τις συχνές και μεγάλου κόστους βυθοκορήσεις που διενεργούνται, ώστε να διατηρούνται τα επιθυμητά βάθη σε στόμιο και λιμενολεκάνη.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση θέσεων ελλιμενισμού αλιευτικών σκαφών στην περιοχή οδήγησαν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου στη διενέργεια διαγωνισμού και στην ανάθεση των απαραίτητων μελετών σε σύμπραξη γραφείων με κύριο μελετητή τη CNWAY, στα λιμενικά και περιβαλλοντικά.

Η περιβαλλοντική μελέτη περιλαμβάνει δύο στάδια: τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). Τα νέα έργα ανήκουν στην κατηγορία Α2, σύμφωνα με το νέο Περιβαλλοντικό Νομοθετικό Πλαίσιο (Ν. 4014/2012) και αντικείμενό του Π.Π.Π.Α ήταν η παρουσίαση των εναλλακτικών λύσεων χάραξης των έργων, η διερεύνηση και αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, η επιλογή της βέλτιστης λύσης και τέλος, ο προσδιορισμός των ειδικών κατευθύνσεων και θεμάτων στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την εκπόνηση της Μ.Π.Ε.

Στοιχεία μελέτης:

• Στα πλαίσια της απαιτούμενης διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι η περιοχή των Φανών δεν εντάσσεται σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura2000, ενώ δεν εντοπίζονται αρχαιολογικοί χώροι, είτε στη θαλάσσια είτε στη χερσαία περιοχή ανάπτυξης των νέων έργων. Επιπλέον, ο σχεδιασμός τους είναι σε σύμπνοια με τα εργαλεία χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής. Οι παραπάνω συνθήκες πρόκειται να διευκολύνουν τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου στην επόμενη φάση.
• Ο σχεδιασμός της τελικής προτεινόμενης λύσης του Π.Π.Π.Α αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά το βασικό ακτομηχανικό πρόβλημα (προσάμμωση στομίου και λιμενολεκάνης). Επιπλέον, η συγκριτική αξιολόγηση των επιπτώσεών του σε παραμέτρους όπως το κόστος κατασκευής, οι ποσότητες των υλικών, οι μεταβολές σε χλωρίδα και πανίδα κ.λπ. δείχνουν ότι αποτελεί τη βέλτιστη περιβαλλοντική λύση.
• Τα βασικά θέματα που θα εξετάσει η Μ.Π.Ε. είναι οι ακριβείς επιπτώσεις των νέων έργων στη μορφολογία της ακτογραμμής, ο ποσοτικός προσδιορισμός των ατμοσφαιρικών και υγρών ρύπων, η επιβάρυνση του οδικού δικτύου, των δικτύων υδάτων και ηλεκτροφωτισμού και τέλος, τα επίπεδα θορύβου, κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων.