Αλιευτικό Καταφύγιο Βελανιδίων Λακωνίας

Θέση

Τα Βελανίδια Βοιών Λακωνίας είναι ένα μικρό γραφικό χωριό χτισμένο κατά μήκος απότομης πλαγιάς, στη δυτική πλευρά του όρους Κριθίνα με θέα το Μυρτώο Πέλαγος. Το επίνειο του οικισμού βρίσκεται σε ορμίσκο στα ανατολικά και εξυπηρετεί τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής.

Υφιστάμενη κατάσταση

Το μικρό λιμανάκι άρχισε να διαμορφώνεται τη δεκαετία του 1960 και αρκετά χρόνια αργότερα, μόλις το 2014, υλοποιήθηκαν έργα επέκτασής του με σκοπό την καλύτερη προστασία και αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών. Τα έργα επέκτασης είχαν άμεσες ακτομηχανικές συνέπειες στην περιοχή, προκαλώντας διάβρωση του δυτικού άκρου της παραλίας και προσάμμωση στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης.

Προκειμένου να προσδιορισθεί επακριβώς η ακτομηχανική συμπεριφορά των νέων έργων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασιάς ανέθεσε το 2015, στη CNWAY την εκπόνηση της αντίστοιχης ακτομηχανικής μελέτης και το σχεδιασμό έργου αντιμετώπισης του προβλήματος της προσάμμωσης. Η ακτομηχανική περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη δειγματοληψία και κοκκομετρική ανάλυση του υλικού του πυθμένα για τον προσδιορισμό της διαβάθμισής του. Ακολούθησε η κατάρτιση και εφαρμογή μαθηματικού προσομοιώματος μεταφοράς του διαθέσιμου ιζήματος κατά μήκος της ακτογραμμής.

Τα αποτελέσματα της ακτομηχανικής μελέτης έδειξαν ότι πριν την κατασκευή των έργων επέκτασης, η κίνηση του ιζήματος λάμβανε χώρα από ανατολικά προς δυτικά, με τάση απομάκρυνσης από το καταφύγιο. Η κατασκευή του νέου προσήνεμου μόλου διέκοψε την κίνηση αυτή, με αποτέλεσμα το ίζημα που βρίσκεται στη σκιά του να μη μπορεί να απομακρυνθεί και, αντίθετα, το ίζημα του δυτικού άκρου του ορμίσκου να κινείται προς τα ανατολικά και να παγιδεύεται εντός της λιμενολεκάνης.

Προτεινόμενα έργα

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος προτάθηκε η κατασκευή αντιπροσαμμωτικού προβόλου, κάθετα στην ακτογραμμή και απέναντι από το νέο προσήνεμο μόλο, Η παρουσία του διακόπτει την κίνηση του ιζήματος από δυτικά προς ανατολικά και την απόθεσή του εντός της λιμενολεκάνης.

Στοιχεία μελέτης

• Εκτίμηση κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά του έργου με το πρόγραμμα JONSEY της Seaworks
• Κατάρτιση μαθηματικού προσομοιώματος με το υπολογιστικό πακέτο TMS (Telemac-Mascaret System) που βασίζεται στη σύζευξη των επιμέρους μοντέλων κυματικής διάδοσης (TOMAWAC), υπολογισμού κυματογενών ρευμάτων (TELEMAC2D) και στερεομεταφοράς (SISYPHE)
• Πλέγμα υπολογισμού διαστάσεων 1.100μx1.000μ, 9.600 κόμβων και 18.500 στοιχείων
• Διάρκεια προσομοίωσης ενός έτους, τέσσερις (4) εξεταζόμενες κατευθύνσεις ανέμου, Α, ΒΑ, Β, ΒΔ και εντάσεις 5 και 9bf για κάθε κατεύθυνση