Η CNWAY και οι συνεργάτες της ολοκλήρωσαν επιτυχώς την Α’ Φάση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμένα Πάρου. Η πρώτη φάση αφορούσε τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικών με τη λιμενική εγκατάσταση, τις χρήσεις της, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, καθώς επίσης και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σε ότι αφορά τη λειτουργία του λιμένα. Ειδικότερα, η πρώτη φάση περιλάμβανε τα ακόλουθα:

  • Συλλογή στοιχείων και μελετών που έχουν συνταχθεί στο παρελθόν και αφορούν τη λιμενική εγκατάσταση,
  • Συνεντεύξεις με τοπικούς φορείς για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του λιμένα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις απόψεις τους για τυχόν βελτίωση των υποδομών,
  • Επιτόπου καταγραφές και παρατηρήσεις από κλιμάκια της μελετητικής ομάδας κατά τη λειτουργία των έργων,
  • Φωτογραφική τεκμηρίωση / Αεροφωτογράφηση των λιμενικών εγκαταστάσεων,
  • Επεξεργασία, οργάνωση και παρουσίαση της πληροφορίας,
  • Διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδίου Λιμένα

Η πρώτη φάση της μελέτης συντάχθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επιπλέον, για λόγους πληρότητας και κάλυψης του αντικειμένου, το κεφάλαιο που αφορά τη Διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του λιμένα εμπλουτίστηκε με την ανάλυση SWOT.