Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων αποτελεί καθοριστικής σημασίας στάδιο για την ολοκλήρωση των μελετών και την έναρξη των εργασιών κατασκευής ενός έργου. Στο στάδιο αυτό ελέγχεται η συμβατότητα της προτεινόμενης ανάπτυξης με τον Εθνικό και τοπικό χωροταξικό σχεδιασμό, οι επιπτώσεις σε τυχόν αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους, η αποδοχή των τοπικών φορέων και τέλος προσδιορίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα μέτρα αντιμετώπισής τους.

Η CNWAY αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων το 2007 με αφορμή αφενός την εκδήλωση σημαντικών καθυστερήσεων στην πρόοδο των έργων στα οποία είχε ενεργό συμμετοχή και αφετέρου αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα της περιβαλλοντικής διάστασής τους τόσο για την θεσμική και κοινωνική αποδοχή τους όσο και για την επίτευξη χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η CNWAY από το 2007 έως και σήμερα έχει εκπονήσει σημαντικό αριθμό μελετών εκ των οποίων 20 τουλάχιστον για την αδειοδότηση λιμενικών και παράκτιων έργων. Στα πλαίσια της εντατικής απασχόλησής μας με το αντικείμενο, εφαρμόζουμε συγκεκριμένη μεθοδολογία που έχουμε αναπτύξει με στόχο την επιτάχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των τεχνικών έργων που αναλαμβάνουμε, τα βασικότερα σημεία της οποίας είναι:

  1. Μεθοδικά οργανωμένη και υψηλής ποιότητας εργασία των παραδοτέων σχεδίων και τευχών
  2. Άριστη γνώση και συνεχής ενημέρωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά την αδειοδότηση και τη λειτουργία των τεχνικών έργων
  3. Ενεργή υποστήριξη της διαδικασίας αδειοδότησης σε όλα της τα στάδια, έως και την τελική έγκριση

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)
  • Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
  • Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)
  • Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)