Η ακτομηχανική μελέτη διερευνά τις τοπικές φυσικές διεργασίες που διέπουν την κίνηση των ιζημάτων σε μια παραθαλάσσια τοποθεσία και αποτελεί βασικό ερευνητικό στάδιο για τον προγραμματισμό και τον ορθολογικό σχεδιασμό παράκτιων έργων.

Περιεχόμενα ακτομηχανικής μελέτης

Μια ακτομηχανική μελέτη μπορεί να περιλαμβάνει αρκετά στάδια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της παράκτιας ζώνης και τη φύση του προβλήματος. Αποτελείται κυρίως από τα εξής επιμέρους στάδια:

 • Ιστορική έρευνα ακτογραμμής
 • Βυθομετρική και τοπογραφική αποτύπωση
 • Επιτόπου έρευνα με φωτογραφική τεκμηρίωση
 • Δειγματοληψία ιζήματος και εργαστηριακές αναλύσεις
 • Υπολογισμό κυματικού κλίματος
 • Αριθμητική προσομοίωση της παράκτιας στερεομεταφοράς
Μηχανισμοί που εξετάζει η ακτομηχανική μελέτη

Ο μετασχηματισμός και η θραύση των κυμάτων σε μια ακτή, δημιουργεί ανύψωση κύματος και παράκτια ρεύματα που οδηγούν σε κινητοποίηση και μεταφορά των ιζημάτων (άμμος) που υπάρχει στον πυθμένα. Οι κύριοι παράγοντες στην παράκτια μεταφορά των ιζημάτων είναι τα ανεμογενή κύματα, ακολουθούμενα από παλιρροιακά ρεύματα και αποθαλασσιά. Επιπλέον, εκτός από τις φυσικές δυνάμεις που δρουν πάνω στην ακτή, ο τρόπος που αυτή θα ανταποκριθεί εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και κοκκομετρία του ιζήματος στο πυθμένα.

Αριθμητική προσομοίωση

Η ερμηνεία των παραπάνω φυσικών διεργασιών αποτελεί εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται με τη χρήση αριθμητικών προσομοιωμάτων. Όμως, για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα πρέπει να γίνει άρτια κατάρτιση του προσομοιώματος, διαφορετικά ισχύει το ρητό "garbage in, garbage out", δηλαδή αν η κατάρτιση του προσομοιώματος είναι κακή, έτσι είναι και τα αποτελέσματα που εξάγει.

Η εταιρεία μας όχι μόνο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και πολυετή εμπειρία αλλά έχει και συνεχή δραστηριότητα  στην αριθμητική προσομοίωση παράκτιων οικοσυστημάτων. Ως αποτέλεσμα, η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε έχει δοκιμαστεί και βελτιστοποιηθεί ώστε να εξασφαλίζει την εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Τα αριθμητικά προσομοιώματα που εφαρμόζουμε είναι οι διεθνώς αναγνωρισμένες σουίτες Mike21, Telemac-Mascaret System και SeaWorks.

Εφαρμογές ακτομηχανικής μελέτης

Η ακτομηχανική μελέτη εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτής
 • Αποκατάσταση και δημιουργία παραλίας
 • Βελτιστοποίηση διάταξης λιμενικών έργων κατά την ταυτόχρονη δράση κυματισμών και στερεομεταφοράς
 • Σχεδιασμός παράκτιων έργων προστασίας ακτής
 • Μορφολογική εξέλιξη παραλίας