Οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα δύο τρίτα του συνολικού διακινούμενου όγκου αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελούν το κύριο συγκοινωνιακό δίκτυο διακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων της ηπειρωτικής χώρας και σύνδεσης των περισσότερων λιμενικών έργων και αεροδρομίων της, ενώ για τα νησιά αποτελούν το μοναδικό συγκοινωνιακό δίκτυο εσωτερικής διακίνησης.

Οι επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργούν πλούτο και θέσεις εργασίας, ενισχύουν το εμπόριο, την γεωγραφική προσβασιμότητα και την κινητικότητα των ανθρώπων και ο σχεδιασμός τους θα πρέπει να εξυπηρετεί την μεγιστοποίηση των θετικών κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών τους, με παράλληλη ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

Στο αντικείμενο των Συγκοινωνιακών Μελετών η CNWAY ειδικεύεται στους παρακάτα τομείς

  • Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο και Μελέτες Αεροδρομίων
  • Μελέτες Οδικών Έργων
  • Κυκλοφοριακές Μελέτες