Οι μαρίνες και τα τουριστικά καταφύγια είναι λιμενικές εγκαταστάσεις που προορίζονται για τον ελλιμενισμό και την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, παρέχοντας παράλληλα ικανοποιητικό επίπεδο παροχών στους χρήστες τους. Ανάλογα με το μέγεθος του έργου υποστηρίζονται από κατάλληλες κτιριακές υποδομές και χερσαίες εγκαταστάσεις.

Οι παράμετροι σχεδιασμού των έργων αυτών, όπως η θέση, το μέγεθος, η δυναμικότητα και η επιθυμητή κατανομή των εξυπηρετούμενων σκαφών, οι αναγκαίες χερσαίες εγκαταστάσεις καθώς επίσης και τα περιβαλλοντικά στοιχεία λειτουργίας τους θα πρέπει να καθοριστούν στα πρώτα στάδια του έργου καθώς είναι αποφασιστικής σημασίας για έναν επιτυχή και αποτελεσματικό σχεδιασμό.

Η ομάδα μελέτης της CNWAY συγκροτείται από μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό παρόμοιων έργων, επικουρούμενη και από πρακτική πείρα, η οποία έχει αποκτηθεί με τη χρήση λιμενικών υποδομών κατά την πολυετή ενασχόλησή των μελών της με το άθλημα της ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας.

Η εταιρία μας πέραν του σχεδιασμού των έργων και την αδειοδότησή τους παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μέχρι και το στάδιο της δημοπράτησής τους.

Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
  • Μελέτες σκοπιμότητας
  • Προκαταρκτικές μελέτες
  • Προμελέτες και οριστικές μελέτες
  • Αξιολόγηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων μαρίνων/τουριστικών λιμένων και εκπόνηση μελετών συντήρησης αναβάθμισης
  • Περιβαλλοντική αδειοδότηση μαρίνων/τουριστικών λιμένων
  • Τεύχη Δημοπράτησης