Η ενέργεια που απελευθερώνεται από τις τουρμπίνες των πλοίων προς το μέτωπο των κρηπιδότοιχων, δημιουργεί ισχυρή ροή υδάτων με καθοδική πορεία προς τη θεμελίωση των τοίχων, και είναι η βασική αιτία που προκαλεί τη διάβρωση του υλικού της θεμελιώσης όταν είναι απροστάτευτο. Ειδικότερα, η περιστροφή της παραπάνω ροής κατά την πρόσδεση των πλοίων προκαλεί υψηλής ταχύτητας πρόσκρουσης στη θεμελίωση της κατασκευής. Ως αποτέλεσμα, στις απροστάτευτες κατασκευές, έχουν καταγραφεί σημαντικές εκσκαφές στο υλικό της θεμελίωσής τους που φθάνουν μέχρι βάθους 5 μέτρων. Η ενέργεια αυτή παράγει θετικές πιέσεις και μικρές περιοχές με τάσεις ανύψωσης. Η προτεινόμενη μέθοδος σχεδιασμού της προστασίας θα πρέπει να αντιστέκεται στις παραπάνω δυνάμεις.

Στους κρηπιδότοιχους, είναι βασικό ο πυθμένας της θάλασσας, μπροστά από τον κατακόρυφο μέτωπο, να είναι επαρκώς προστατευμένος έναντι της διάβρωσης. Η έκταση της προστασίας εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες κυρίως από το μέγεθος και τη δύναμη του πλοίου σχεδιασμού, από την τραχύτητα του υλικού προστασίας, από την απόσταση μεταξύ της προπέλας του πλοίου και της στέψης της προστασίας και της οικονομίας της προτεινόμενης προστασίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο, το ελάχιστο μέγεθος της προτεινόμενης προστασίας πρέπει να είναι επαρκής ώστε η κατασκευή να αντέχει τις αρνητικές επιπτώσεις της διάβρωσης. Ειδικά για τους κρηπιδότοιχους βαρύτητας, θα πρέπει να αποτρέπεται το φαινόμενο της διάβρωσης μπροστά από τον τοίχο ώστε να μην επηρεάζεται δυσμενώς η ευστάθεια της κατασκευής.

Οι εργασίες επισκευής περιλαμβάνουν επίσης την επιφάνεια του χερσαίου χώρου, πίσω από το μέτωπο των κρηπιδωμάτων, που εξυπηρετεί τη λειτουργία του λιμένα.

Οι επιστήμονες της CNWAY, κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν αποκομίσει σημαντική εμπειρία μέσω της συμμετοχής σε μελέτες επισκευής κρηπιδότοιχων.