Λιμένας Κορίνθου

Ο λιμένας Κορίνθου αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς λιμένες της χώρας, κυρίως στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και δευτερευόντως στα χύδην φορτία. Η συνεχής αύξηση της εμπορικής του δραστηριότητας ανέδειξε τις σημαντικές ελλείψεις, τόσο στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του όσο και στις λοιπές υποδομές υποστήριξης των μεθόδων διακίνησης των εμπορευμάτων. Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ζήτηση για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα, ο οποίος, ωστόσο, δεν διαθέτει καμία τέτοια υποδομή.

Η αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων κατέστη επιτακτική και, έτσι, το πρώην Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου ανέθεσε, κατόπιν διαγωνισμού, το σχεδιασμό των αντίστοιχων λιμενικών υποδομών στην CNWAY. Τα έργα περιελάμβαναν την επέκταση και διαπλάτυνση του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου για την πλαγιοδέτηση πλοίων γενικού φορτίου και η επέκταση των παραλιακών κρηπιδωμάτων για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας.

Παράλληλα με τη λιμενική μελέτη, το πρώην Λιμενικό Ταμείο ανέθεσε στην CNWAY την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία Α1, σύμφωνα με το νέο περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4014/2012). Αντικείμενό της ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας των έργων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων σε αυτό.

Στοιχεία μελέτης:

• Στα πλαίσια της απαιτούμενης διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι η Κόρινθος δεν εντάσσεται σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura2000 ενώ δεν εντοπίζονται αρχαιολογικοί χώροι, είτε στη θαλάσσια είτε στη χερσαία περιοχή ανάπτυξης των νέων έργων. Επιπλέον, ο σχεδιασμός τους είναι σε σύμπνοια με τα εργαλεία χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής. Οι παραπάνω συνθήκες διευκόλυναν τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες και συνολικά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
• Τα κύρια μέτρα που προτάθηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ήταν:
- Η ορθή διαχείριση υλικών και μηχανημάτων κατά την κατασκευή των έργων, για τη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων
- Η άμεση φόρτωση του χύδην φορτίου στα μέσα μεταφοράς και η αναστολή φορτοεκφόρτωσης όταν πνέουν ΒΑ, Β και Α άνεμοι για την μείωση εκπομπής μικροσωματιδίων, ειδικά λόγω της εγγύτητας των εγκαταστάσεων στον οικιστικό ιστό
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διέλευση των βαρέων οχημάτων από το οδικού δίκτυο της πόλης με στόχο τη μείωση της όχλησής του
- Η σύνταξη σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων που θα περιλαμβάνει επαρκή σηματοδότηση της περιοχής του εργοταξίου και στη συνέχεια, των νέων υποδομών αναφορικά με την ορθή λειτουργία και χρήση τους
• Συντάχθηκε επίσης Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του λιμένα, με βάση το Διεθνές πρότυπο EN ISO14001 και το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)