Φάνες Νήσου Ρόδου

Το αλιευτικό καταφύγιο των Φανών εντοπίζεται στις βορειοδυτικές ακτές της νήσου Ρόδου σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά από την ομώνυμη πόλη του νησιού. Τα υφιστάμενα έργα ολοκληρώθηκαν σε τρεις κατασκευαστικές φάσεις που έλαβαν χώρα το 1990, το 1991 και το 1996.

Το λιμενικό έργο παρουσιάζει σοβαρότατο πρόβλημα προσάμμωσης του διαύλου εισόδου και των εσωτερικών κρηπιδωμάτων του, περιορίζοντας δραστικά την λειτουργικότητα και την αξιοπιστία του, αφού ο αποκλεισμός των αλιευτικών σκαφών εντός ή εκτός του έργου είναι σύνηθες φαινόμενο. Ως εκ τούτου για την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου απαιτείται η διενέργεια τακτικών βυθοκορήσεων με συνέπεια τη δυσανάλογη αύξηση του ετήσιου κόστους λειτουργίας του έργου. Επιπλέον, ταυτόχρονα με την προσάμμωση στην ανάντη παρατηρείται και διάβρωση στην κατάντη πλευρά του καταφυγίου, επηρεάζοντας δυσμενώς τις παράκτιες ιδιοκτησίες.

Εξαιτίας των σημαντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των έργων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου διενήργησε διαγωνισμό για την εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης το 2012 με σκοπό α) τη συνολική αντιμετώπιση του ακτομηχανικού προβλήματος τόσο του έργου όσο και της κατάντη ακτογραμμής και β) την αύξηση της δυναμικότητάς ελλιμενισμού του έργου. Στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχε η CNWAY με μία ιδιαίτερα πρωτοποριακή τεχνική πρόταση, υψηλής λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας, κερδίζοντας την πρώτη θέση σε αυτόν.

Στοιχεία έργου:

  • Εκτιμώμενη Δαπάνη Έργου: 5.550.000€
  • Πρωτοποριακά εξωτερικά έργα σχεδιασμένα για την εκτροπή του ιζήματος εκτός του διαύλου εισόδου του καταφυγίου
  • Δυναμικότητα αλιευτικού καταφυγίου: 170 σκάφη μήκους έως 20μ
  • Κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών πλάτους 6μ
  • Συνολικός χερσαίος χώρος 9.725 τετραγωνικά μέτρα
  • Έργα προστασίας παραλίας και εμπλουτισμού ακτής για μήκος 250μ