Μελέτη κυματικής διαταραχής αλιευτικού Καταφυγίου Αγ. Κυριακής Τρικερίου

Θέση Έργου

Το αλιευτικό καταφύγιο Αγίας Κυριακής, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της εισόδου του Παγασητικού κόλπου και σε απόσταση 18 ναυτικά μίλια από την πόλη του Βόλου. Υποστηρίζει κυρίως τις ακμάζουσες αλιευτικές δραστηριότητες του οικισμού Αγ. Κυριακής και Τρικερίου. Το αντικείμενο της μελέτης αφορούσε αφενός τη διερεύνηση των επιπτώσεων στην υφιστάμενη κυματική διαταραχή από την κατασκευή των προτεινόμενων έργων καθώς και τον υπολογισμό του χρόνου λειτουργίας αυτών κατά τη διάρκεια του έτους.

Αριθμητική προσομοίωση

Τα κυματικά χαρακτηριστικά στα ανοικτά του έργου υπολογίστηκαν με το πρόγραμμα JONSEY της υπολογιστικής σουίτας Seaworks και η προσομοίωση της κυματικής διαταραχής έγινε με το αριθμητικό προσομοίωμα ARTEMIS της υπολογιστικής σουίτας TMS (Telemac-Mascaret System) που βασίζεται στην επίλυση των «ελλειπτικών εξισώσεων ήπιας κλίσης».

Χαρακτηριστικά προσομοιώματος:

  • Πλέγμα διαστάσεων 1050x400 μέτρων, πλήθους 620.000 στοιχείων και 312.000 κόμβων
  • 7 διατάξεις έργων, μια υφιστάμενη και 6 εναλλακτικές των προτεινόμενων έργων
  • Εξετάστηκαν 3 κατευθύνσεις ανέμου και όλες οι παρατηρηθείσες εντάσεις ανέμου από 5bf και άνω (11 περιπτώσεις για κάθε διάταξη έργων). Συνολικά έγιναν 77 αριθμητικές προσομοιώσεις

Αποτελέσματα

Η αποτελεσματικότητα της κάθε εναλλακτικής διάταξης αξιολογείται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Η ποιοτική αξιολόγηση της κυματικής διαταραχής γίνεται με γραφική εποπτεία των αποτελεσμάτων και η ποιοτική με μαθηματική ανάλυση αυτών.

Ποιοτική αξιολόγηση

Η γραφική σύγκριση της κυματικής διαταραχής γίνεται με 2 τρόπους:

  1. Τα διαγράμματα απόλυτης κυματικής διαταραχής
  2. Τα διαγράμματα διαφορικής κυματικής διαταραχής

Από τα παραπάνω, μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα διαγράμματα διαφορικής διαταραχής, τα οποία προκύπτουν από την αλγεβρική αφαίρεση της κυματικής διαταραχής 2 λύσεων που συγκρίνονται μεταξύ τους. Η διαταραχή της «Διάταξης αναφοράς» αφαιρείται από τη διαταραχή της εξεταζόμενης λύσης. Αυτό σημαίνει ότι όπου η προκύπτουσα διαφορική κυματική διαταραχή είναι θετική (κόκκινη διαβάθμιση) τότε η εξεταζόμενη διάταξη προκαλεί μεγαλύτερη διαταραχή από τη λύση αναφοράς. Αντίθετα, όπου η προκύπτουσα διαφορική κυματική διαταραχή είναι αρνητική (μπλε διαβάθμιση) τότε η εξεταζόμενη διάταξη προκαλεί μικρότερη διαταραχή από τη λύση αναφοράς.

Με αυτό το τρόπο εντοπίζονται εύκολα οι θέσεις αλλά και το μέτρο όπου η κάθε διάταξη πλεονεκτεί/μειονεκτεί έναντι των υπολοίπων. Παρακάτω παρουσιάζεται η διαφορική κυματική διαταραχή μιας εναλλακτικής έναντι των υπολοίπων για 3 διαφορετικές κυματικές περιπτώσεις:

Ποσοτική αξιολόγηση

Η μαθηματική ανάλυση της κυματικής διαταραχής αποτελεί αντικειμενικό κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των λύσεων. Γίνεται με τον υπολογισμό του ενεργού κυματισμού Hrms στη λιμενολεκάνη του βόρειου και νότιου λιμένα.

Ύψος κύματος Hrms (m)
Βόρειος λιμένας Νότιος λιμένας
S08 SW07 W08 S08 SW07 W08
Υφιστ 1.18 0.80 0.38 0.25 0.20 0.38
Λύση 1 0.97 0.27 0.29 0.32 0.36 0.66
Λύση 2 0.94 0.25 0.25 0.24 0.25 0.36
Λύση 3 0.51 0.24 0.24 0.20 0.25 0.42
Λύση 4 0.53 0.33 0.27 0.21 0.27 0.33
Λύση 5 0.43 0.20 0.20 0.18 0.25 0.29
Λύση 6 0.52 0.29 0.24 0.18 0.24 0.28

Με βάση το τύπο πλοίων που εξυπηρετεί κάθε λιμενολεκάνη, μπορεί πλέον να καταρτιστούν οι χρόνοι λειτουργίας αυτής.