Ακτομηχανική μελέτη στη θέση του ξενοδοχείου Avantis Hotel Suites στην Ερέτρια Εύβοιας

Το Νοέμβριο του 2016, η διεύθυνση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος«Avantis Suites Hotel», ανέθεσε στη CNWAY την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών και ερευνών για τον εμπλουτισμό και προστασία του παραλιακού μετώπου της ξενοδοχειακής μονάδας στην Ερέτρια Ευβοίας.

Διαβάστε περισσότερα για την μελέτη εμπλουτισμού

Ακτομηχανική αναγνώριση

Η ακτομηχανική αναγνώριση που πραγματοποιήθηκε στη περιοχή, μεταξύ άλλων, εντόπισε ότι:

  1. Η ακτογραμμή εμπρός από το ξενοδοχείο διαβρώνει και απαιτεί ετήσια συντήρηση για τη διατήρηση ενός ελαχίστου πλάτους για την εξυπηρέτηση των πελατών του ξενοδοχείου
  2. Η ολοκληρωτική υποχώρηση της ακτογραμμής του ξενοδοχείου περιορίζεται από την ύπαρξη βραχωδών εξάρσεων που δρουν ανασταλτικά
  3. Η ακτογραμμή στα νοτιοδυτικά του ξενοδοχείου παρουσιάζει έντονα σημεία διάβρωσης.
  4. Δεν υπάρχει διαθέσιμο ίζημα στο πυθμένα έως το βάθος του 1,0 μέτρου, ενώ βαθύτερα όπου εμφανίζεται είναι λεπτόκοκκο και περιέχει ιλυώδη κλάσματα.

Αριθμητική προσομοίωση

Η προσομοίωση της παράκτιας στερεομεταφοράς έγινε με την υπολογιστική σουίτα TMS (Telemac-Mascaret System) που βασίζεται στη σύζευξη των επιμέρους μοντέλων κυματικής διάδοσης (TOMAWAC και ARTEMIS), υπολογισμού κυματογενών ρευμάτων (TELEMAC2D) και στερεομεταφοράς (SISYPHE).

Η παραμετροποίηση του μοντέλου απαιτεί την εισαγωγή της κοκκομετρικής διαβάθμισης, της χωρικής κατανομής και διαθεσιμότητας του ιζήματος, καθώς επίσης και της χωρικής κατανομής των αντίστοιχων συντελεστών τριβής με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πυθμένα. Ο χάρτης χωρικής κατανομής των παραπάνω έγινε με συνδυασμό εφαρμογών remote-sensing και κατάλληλου προγράμματος επιτόπιας έρευνας και δειγματοληψίας.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω υποστηρικτικές εργασίες – δραστηριότητες:

  • επιτόπια έρευνα της ακτογραμμής
  • συλλογή δειγμάτων επιφανειακού υλικού πυθμένα σε διάφορα βάθη
  • βυθομετρική και τοπογραφική αποτύπωση
  • φωτογραφική τεκμηρίωση / αεροφωτογράφιση
  • χαρτογράφηση της θαλάσσιας βλάστησης
  • συλλογή και επεξεργασία ανεμολογικού και κυματικού κλίματος

Η ως άνω μεθοδολογία εξασφαλίζει ακριβέστερη απόδοση των φυσικών διεργασιών, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.Χαρακτηριστικά μαθηματικού προσομοιώματος

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης, που αφορά τα προσομοιώματα TOMAWAC, TELEMAC2D και SISYPHE, καλύφθηκε από υπολογιστικό πλέγμα που εκτείνεται 950 μέτρα κατά μήκος της ακτής και 320 μέτρα εγκάρσια. Το πλέγμα που καταρτίστηκε έχει μεταβαλλόμενη ανάλυση, η οποία πυκνώνει όσο μικραίνει το βάθος του πυθμένα, ώστε να προσομοιωθεί με ακρίβεια η ανάπτυξη και κίνηση των παράκτιων ρευμάτων. Αποτελείται από 23.000 κόμβους και 45.000 στοιχεία. Η περιοχή γύρω από τα προτεινόμενα έργα, που αφορά το προσομοίωμα ARTEMIS, καλύφθηκε από υπολογιστικό πλέγμα που εκτείνεται 140 μέτρα κατά μήκος της ακτής και 75 μέτρα εγκάρσια. Το πλέγμα που καταρτίστηκε έχει σταθερή ανάλυση μικρού βήματος (στοιχεία πλευράς 0,5μ), ώστε να προσομοιωθεί με ακρίβεια η γεωμετρία των έργων. Αποτελείται από 42.000 κόμβους και 83.000 στοιχεία.Εξεταζόμενες κυματικές περιπτώσεις

Το ανεμολογικό και κυματικό κλίμα στα ανοικτά του έργου λήφθηκε από τα μοντέλα Skiron και WAM και αφορούσαν την περίοδο 2001-2010.

Αρχικά, οι κυματικές κατευθύνσεις χωρίστηκαν τομείς εύρους 45° ο καθένας και οι τιμές ύψους κύματος χωρίστηκαν σε κάδους ύψους 0,5 μέτρου. Πολύ χαμηλοί κυματισμοί εξαιρέθηκαν και πολύ υψηλοί ομαδοποιήθηκαν λόγω της πολύ μικρής συχνότητας εμφάνισης. Στη συνέχεια, εξαιρέθηκαν οι κατευθυντικοί τομείς που δεν επηρεάζουν τη περιοχή μελέτης και για τους εναπομείναντες συνδυασμούς κατευθυντικού τομέα-κάδου ύψους κύματος, υπολογίστηκε ο ισοδύναμος κυματισμός, ο οποίος είναι ο αντιπροσωπευτικός της κυματικής κατάστασης σε ετήσια βάση. Οι κυματικές περιπτώσεις εξετάστηκαν διαδοχικά η μία μετά την άλλη, ώστε οι αλλαγές στη μορφολογία του πυθμένα να λαμβάνονται υπόψη στην επόμενη περίπτωση. Η διαδικασία επαναλήφθηκε 3 φορές σε σειρά, ώστε να προσομοιωθεί η μεταβολή του πυθμένα σε βάθος 3ετίας.

Συμπεράσματα

Στα πλαίσια της μελέτης αποδείχθηκε ότι τα προτεινόμενα έργα δεν παγιδεύουν ίζημα στο εσωτερικό τους, αντίθετα μέρος του ιζήματος εμπλουτισμού της τάξης των 6,0 m3 απελευθερώνεται προς τις παρακείμενες ακτές, τροφοδοτώντας την υφιστάμενη ακτομηχανική δίαιτα, η οποία είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Κατά συνέπεια, τα νέα έργα δεν επηρεάζουν την ήδη διαμορφωμένη ακτομηχανική ισορροπία της περιοχής.